English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Социален работник в Център за социална рехабилитация и интеграция

Дата на публикуване:
15 март 2023 г.
Валидна до:
30 септември 2023 г.
Име:
Национална организация "Малки български хора"
Област:
София
Град/Село:
гр.София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул."Ангел Кънчев" №2
Телефони:
, +359 89 8504 168
Ел. поща:
info@lpbulgaria.org
Тип:
Работа

Обява за длъжността „Социален работник" в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с нисък ръст към Центъра по въпросите на малките хора в България: 

Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с нисък ръст към Центъра по въпросите на малките хора в България обявява свободно работно място за длъжността “„Социален работник”:

1. Кратко описание и минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Социалният работник ще бъде назначен на трудов договор на 8 часов работен ден.

1.2. Област на дейност: Социални услуги – деца и възрастни с физически увреждания.

1.3. Цел на длъжността: Работа с деца и възрастни с физически увреждания - води регистрите и лични досиета на потребителите на социалната услуга; изготвя задължителната документация – справки, отчети, доклади и седмичен работен график на специалистите; участва в мултидисциплинарен екип за изготвяне на оценки и планове; консултира потребителите, участва в дейности и занимания с тях; поддържа контакти със здравни, социални заведения, институции и др., по въпроси касаещи проблеми свързани с потребителите на социалната услуга.

1.4. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше; полувисше;

1.5. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Специалности – „Социална педагогика “ или „Специална педагогика “ или други със социално - педагогическа насоченост.

1.6. Години професионален опит - с предимство ще се считат кандидати с опит в областта на социалните услуги за хора с физически увреждания.

1.7. Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип и познания в организацията на работа в социалните услуги, позитивна нагласа за работа с лица с физически увреждания, компютърна грамотност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за работа (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

3. Място за подаване на документите: info@lpbulgaria.org