English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ с перспектива до ниво ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Дата на публикуване:
01 март 2023 г.
Валидна до:
01 април 2023 г.
Име:
Каритас София
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефони:
, 028696335
Ел. поща:
info@caritas-sofia.org
Тип:
Работа

Сдружение „Каритас София" търси да назначи ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ с перспектива, след професионално доказване, за достигане на ниво ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Каритас София е най-голямата благотворителна организация на католическата епархия „Св. Йоан XXIII“, създадена да извършва милосърдни дела от нейно име и да възпитава в уважение и любов. Организацията е учредена през 1993, като сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност. Каритас София осъществява допълнителна стопанска дейност, като получения приход от финансовия резултат използва за нестопанската си дейност.
 
ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:

 • Икономическо образование за предпочитане финанси и/или счетоводство и контрол;
 • Трудов стаж минимум три години като счетоводител;
 • Познаване на нормативното законодателство – закон за счетоводство, Счетоводни стандарти, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закон за ДДС и други закони и нормативни актове свързани с финансово икономическата дейност ;
 • Познания по счетоводство на нестопанска дейност – финансирани програми и дарения;
 • Познания в счетоводство на стопанска дейност и осчетоводяване и отчитане на дейност регистрирана по ДДС;
 • Познания по ТРЗ- изготвяне, начисления и изплащане на работни заплати и работа по извънтрудови задължения;
 • Предимство е опит по съставяне на бюджети по проекти за финансиране и отчитането им;
 • Задължително владеене на работа по счетоводни програми, програми за ТРЗ, MS Office;
 • Умение за самоорганизиране и приоритизиране на задачите, Умение за работа в екип.
 
ОТГОВОРНОСТИ НА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
 • Обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи, банкови извлечения и други по нестопанска дейност;
 • Електронно пасивно банкиране;
 • Обработка и осчетоводяване на счетоводни документи за стопанска дейност и подаване на декларации по ДДС;
 • Осчетоводяване със счетоводна програма – по партиди, създаване на партиди, следене на партиди;
 • Изготвяне на ведомости за заплати, хонорар сметки по програма, разплащания на заплати и хонорари чрез електронно пасивно банкиране, подаване на болнични в НОИ;
 •  Изготвяне на финансови отчети по проекти;
 • Подаване на информация в НАП – декларация по образец 1 и 6, подаване на декларации по чл. 55 - тримесечие, по чл. 73, ал. 1 и 6 – годишно;
 • Подаване на отчети в НСИ;
 • Работа в тясно сътрудничество с екипа на сдружението, като подпомага дейността им при необходимост;
 • Подреждане и поддържане на документацията.
 • Подаване на обобщена финансова информация до ръководството за годишния отчет на организацията;
 
ИЗИСКВАНИЯ за заемане на длъжността ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ при доказани качества в работата като старши/главен счетоводител:
 • Организира, планира, ръководи и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на Сдружението
 • Отговаря за подготовката на  цялостната счетоводна документация за годишно счетоводно приключване;
 • Изготвя и подписва годишните финансово-счетоводни отчети, справки и баланс на Сдружението:
 • За Сдружение Каритас София- централен офис
 • За Сдружение Каритас София- клон Бургас;
 • Ръководи планирането, участва при разработването на финансово-счетоводната политика на Сдружението;
 • Ръководство и контрол при осъществяване на текуща обработка и анализ на счетоводните документи в необходимите срокове;
 • Контролира текущото финансово изпълнение на отделните проекти и програми и отговаря и съгласува за навременното изготвяне на съответните финансови отчети, съгласно сключените договори
 • Отговорност, съгласуване и контрол за изготвяне на всички изискуеми финансово-счетоводни отчети и справки, според българското законодателство в рамките на определените крайни срокове,  според издаден от Изп. Директор формат и нормативни документи;
 • Съгласува предстоящите плащания за проектите и дейностите, съгласно сключените договори, бюджетите на проектите и одобрени план-сметки;
 • Извършване на разплащанията на Сдружението, съгласно сключени договори и доставки на стоки - банкови разплащания по сметките на Сдружението;
 • Контролиране на касовите разплащания с персонала и доставчиците;
 • Консултира служители и сътрудници на сдружението по изготвяне на финансово-счетоводни документи и трудово-правни въпроси;
 • Контролиране спазването на вътрешноорганизационните изисквания относно оторизирането и документирането на разходите;
 • Контролира изготвянето/сключването  на трудовите договори на служители и сътрудници на сдружението, а при необходимост и изготвя същите;
 • Контролира поддържането на досиетата на служителите и документацията в тях  актуални и съобразени с изискванията на българското законодателство;
 • Контролира, а при необходимост и изчислява и извършва изплащането на трудовите възнаграждения и свързаните с тях осигуровки, данъци и такси;
 • Одобрява изготвени декларации, служебни бележки и всички други документи, свързани с осигурителното, данъчното и трудово-правното Контролира изискуемите от трудово-правното законодателство регистри като: дневник за издаване на трудови книжки, регистър на трудовите договори, регистър на гражданските договори, регистър на болничните листове, регистър на ползвания неплатен отпуск, регистър за положения извънреден труд, регистър за положения труд по допълнителен трудов договор, график на редовния платен годишен отпуск и др.
 • Подпомага ръководството на Сдружението при осъществяване на неговите правомощия във финансово-счетоводната и икономическа дейност;
 • Осъществява контактите с НАП, НОИ и други контролни институции;
 • Участие в проверки от страна на НАП, НОИ, Инспекцията по труда, финансиращи структури и други.
ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Трудов договор при пълно работно време
 • Въвеждащо обучение от финансов експерт и колеги счетоводители.
 • Годишен отпуск съгласно КТ – 20 дни годишно.
 
Как да КАНДИДАТСТВАТЕ:

За контакт: 0884 913 287- Юлка Минчева