English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Екип за допълнителна подкрепа по проект за интеграция на терапевтични подходи към родителите на деца в аутистичния спектър

Дата на публикуване:
19 януари 2024 г.
Валидна до:
19 февруари 2024 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа
Фондация за образователна трансформация през CLM центъра си, започва изпълнението на проект „Интегриран подход при прилагане на иновативни терапевтични и паратерапевтични методики за включване на родителите като ко-терапевти в терапевтичния процес на деца с разстройства от аутистичен спектър (РАС) и подобни нарушения в България" от началото на 2024 г.

В CLM Център ние прилагаме Competent Learner Model, с който ефективно подпомагаме, в терапевтичен и в образователен аспект, деца със затруднения в развитието и интеграцията.

Фондацията и Центъра набира кандидати за следните длъжности по проекта:
 • ерготерапевт,
 • педагог адаптирана физическа активност;
 • социален работник;
 • специален педагог,
 • помощник-възпитател.
Професионалистът в екипа:
 • Участва в първичната оценка на бенефициентите по проект;
 • Активно участва в подготовката и изпълнението на ИПП (Индивидуални планове за подкрепа на пациентите);
 • Взема участие в подготовката на административните документи и графиците на групова и индивидуална работа.
 • Стриктно следи и участва в подготовката и своевременното и прецизно водене на документацията по проекта.
 • Извършва, при необходимост, допълнителни изследвания- скринингови и диагностични на бенефициентите по проекта;
 • Работи в мултидисциплинарен екип, състоящ се от други специалисти, част от холистичния подход заработа с деца с аутизъм.
 • Участва в разработването на индивидуални терапевтични програми за обучение и развитие на деца с аутизъм, в тясно сътрудничество и координация с екип от терапевти, като част от цялостния терапевтично- образователен процес.
 • Участва във верификацията и проследяване на напредъка по програми, индивидуални и групови, наспециалистите от мултифункционалния екип.
 • Взема участие в редовни супервизии и интервизии като част от екипа по проект.
 • Регулярно участва в „ Проследяване на случай“ по проект.
 • Консултира всички дейности, насочени към целевите групи по проект.
 • Участва в планирането, адаптирането и администрирането на терапевтични програми за деца с аутизъм;
 • Осъществява трайно сътрудничество с родителите и подпомага активното им включване в дейностите по проект;
 • Активно участва в обучението на родители по проект;
 • Участва в разработването на дидактични материали по проекта;
 • Провежда съответните индивидуални и групови терапевтични сесии с бенефициенти по проект.
Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование - бакалавър, магистър или студент последна година, специалности: психология, логопедия, педагогика; Предимство е допълнителна квалификации за работата със специални деца;
 • Опит в работата с деца със затруднения в развитието, в частност аутистичен спектър. Предимство е опит с Приложен поведенчески анализ - АВА;
 • Да работите добре в мултифункционален екип;
 • Да бичате предизвикателствата;
 • Да сте мотивирани да учите и бъдете обучавани в СЛМ - АВА терапевтичен метод за работа с деца със затруднения вразвитието;
 • Добро ниво на владеене на английски език - В1.

Процесът на подбор:

Първият етап е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Как да кандидатсвате?

Изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо на: tsveta.kamensky@clmcenter.bg. Препоръчителни са допълнителни документи, които да подкрепят кандидатурата Ви.


Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.