English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Трудотерапевт в Център за социална рехабилитация и интеграция

Дата на публикуване:
14 юни 2024 г.
Валидна до:
31 юли 2024 г.
Име:
Национална организация "Малки български хора"
Област:
София
Град/Село:
гр.София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул."Ангел Кънчев" №2
Телефони:
9884241
Ел. поща:
info@lpbulgaria.org
Тип:
Работа

Обява за длъжността „Трудотерапевт" в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с нисък ръст към Центъра по въпросите на малките хора в България: 

Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с нисък ръст към Центъра по въпросите на малките хора в България обявява свободно работно място за длъжността „Трудотерапевт":

1. Кратко описание и минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Форма на назначаване: трудов договор на 8 часов работен ден.

1.2. Област на дейност: Социални услуги – деца и възрастни с физически увреждания.

1.3. Описание на длъжността: Организира и провежда на трудотерапевтични дейности с деца и възрастни с физически увреждания – дейности свързани с подобряване и преодоляване на функционални физически, психически и социални нарушения и изграждане на умения за справяне в ежедневието, трудови навици и стереотипи, като се използват оптимално наличните възможности на потребителите; организира и провежда дейности свързани с намаляване на еднообразието и осмисляне на ежедневието, подобряване на фината моторика, концентрацията, устойчивостта на вниманието, социални умения и общуване чрез различни дейности от приложно-художествен характер. Организиране на клубове по интереси като кулинарно ателие, арт ателие и др.

1.4. Преки задължения:

-  Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности на потребителя и личния избор на всеки;

- Изготвя програми за работа на всеки потребител.

- Участва в мултидисциплинарен екип с други специалисти на Центъра при изготвяне оценка на потребностите от подкрепа на потребителите и на индивидуални планове за подкрепа;

- Осъществява партньорство със семейството, като информира и обсъжда с него дейностите и състоянието на техните близки с увреждания. Подпомага близките да идентифицират силните страни у лицето и необходимостта от подкрепа;

1.5. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше; полувисше;

1.6. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Специалности – „Социални дейности“, „Педагогика“, „Социална педагогика “ или „Специална педагогика “ или други със социално - педагогическа насоченост.

1.7. Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения в приложните  дейности (рисуване, плетене, шиене, и др.), креативност; умения за общуване с деца и лица в риск и с увреждания; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на потребителите, свързани със заеманата длъжност.

1.8. Години професионален опит - с предимство ще се считат кандидати с опит в областта на социалните услуги за хора с физически увреждания.

1.9. Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип и познания в организацията на работа в социалните услуги, позитивна нагласа за работа с лица с физически увреждания, компютърна грамотност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за работа (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

3. Място за подаване на документите: info@lpbulgaria.org