Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
14

Икономическо развитие

23 ноември 2017
Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието

Доклад на Министерство на земеделието, храните и горите за състоянието и развитието на земеделието у нас към 2017 година.

свали документа
20 юли 2017
Институт за пазарна икономика: Анализ на тема „Оценка на ефикасността на публичните разходи в България в периода 2011-2015 г.”

Всяка година обществото става свидетел на дебати между политически партии, работодатели, синдикати, експерти и др. за държавния бюджет. Традиционно обсъждането е фокусирано около това какъв е неговият размер в абсолютна и в относителна стойност, какви са разходите за определени функции и как те се сравняват с други страни. Това, което по традиция липсва в дебатите за бюджета, е какъв е ефектът от публичните разходи за обществото и по какъв начин увеличението или намалението на отделните разходни пера се отразява върху качеството на предоставяните услуги. Като индикатори за качество на публичните услуги сме използвали няколко източника на информация – оценките от класацията Доклад за глобалната конкурентоспособност, Индекса на европейския здравен потребител и статистиката за доходите и условията на живот на Евростат. За да запълни тази празнота ИПИ разработи методология за оценка на ефикасността на някои от основните публични разходи, която представлява съотношението между постигнатия резултат и направените разходи за него.

свали документа
15 март 2017
Книжка "Бъди част от земеделие, подкрепено от общността"

Книжката е разработена да предоставя практическо обучение за земеделие, подкрепено от общността. Съдържа информация за практическите аспекти за започване на земеделие, подкрепено от общността, в партньорство с местни фермери и потребители, които могат да допринесат за по-добра хранителна система. Издание на Международната мрежа за земеделие, подкрепено от общността (URGENCI) по проект, финансиран от програма "Еразъм+". На английски език.

свали документа
07 февруари 2017
Доклад "Екологичното производство в Европа: Изгледи и развития през 2016 г."

Докладът и инфографиките разглеждат най-новите пазарни и производствени развития в Европа в контекста на новата Обща селскостопанска политика и текущата политика към земеделските храни, вкл.: - размисли за разширяване на екологичното производство отвъд нишата, имайки предвид най-новите тенденции и визията на европейското движение за екологично производство, за увеличаване на площта на земеделската земя под управление за екологично производство до 50% до 2030 г.; - факти и числа за най-новите фермерски и пазарни тенденции в Европа със специално фокусиране върху 28-те страни членки на ЕС, страните кандидатки за ЕС, потенциалните страни кандидатки, и членките на Европейската асоциация за свободна търговия. Изданието е на английски език.

свали документа
13 декември 2016
Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието в България през 2016 г

Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието в България през 2016 г. (Аграрен доклад 2016) Докладът съдържа полезна справочна информация за подсекторите на земеделието в страната през годината.

свали документа
17 октомври 2012
Данъчните дупки, които товарят бюджета и спират реформите (данъчни преференции в България)

В настоящия анализ представяме една по-широка картина на преференциалните данъчни режими в страната, както и оценка на загубите за бюджета от съществуването на подобни текстове в данъчните закони. Този дебат се възроди покрай идеята за облагане на лихвите по депозитите на гражданите, които досега се третираха като необлагаем доход. Тук ще покажем, че това съвсем не е единственото облекчение и далеч не е най-очевидната дупка в родните данъчни закони.

свали документа
26 април 2012
Продължава приемането на сигнали и предоставянето на публикации от Националния център "Икономика на светло"

Продължава активната работа на Националния център „Икономика на светло”, създаден по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, както и неговата дейност за набиране, обработване и анализ на информация за нивото и проявленията на неформалната икономика в страната. Една от посоките на действие е предоставянето на онлайн консултации и разработването на специализиран форум, в подходящ формат и като част от общ информационен интерфейс. Най-общо казано, онлайн консултациите и създаденият форум са специфичен механизъм за комуникация, за обратна връзка, за разпространение на информация и за мотивиране на граждански реакции на нетърпимост към проявленията на неформалната икономика.

свали документа
25 април 2012
Институт за пазарна икономика - Заетост по време на криза: Политика за нови работни места

На пресконференция в пресклуба на БТА, на 24 април 2012 г. (вторник), в 11.00 часа. Институтът за пазарна икономика представи своя поглед върху икономическата ситуация в страната, с фокус върху заетостта и пазара на труда.

свали документа
18 април 2012
Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България Прочетете повече на: ...

Институтът за пазарна икономика публикува анализ посветен на реформата на системата за подпомагане и интеграция на хората с увреждания.

свали документа
22 март 2012
НАД 780 РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СА ОБУЧЕНИ ДА РАЗПОЗНАВАТ ПРОЯЛЕНИЯТА НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА

Продължава серията от обучения на работници и служители по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, реализиран от Асоциация на индустриалния капитал в България. Тяхната цел е обучаваните лица да могат да разпознават проявленията на неформалната икономика, да разберат нанесените вреди и негативните последици, които сивата икономика нанася на цялото общество и да бъдат мотивирани и подготвени да се борят и противодействат, ако се сблъскват с нейните форми и прояви.

свали документа
16 февруари 2012
Успехите и провалите на българските правителства (1998 - 2011) - Преглед на одитните доклади на Сметната палата - трето издание

Днес, 16 февруари 2012 г., Институтът за пазарна икономика публикува третото издание на анализа „Успехите и провалите на българските правителства”. То допълва първото (от 2008 г.) и второто (от 2011 г.) издание с нови 109 доклада. Така обновеният анализ включва 697 одитни доклада и обхваща 14 години - от 1998 до 2011 година. Чрез предварително определени индикатори за оценка разгледаните в докладите дейности на администрацията условно се класифицират като „успехи” или „провали”. Тези, чието изпълнение и резултати не позволяват да бъдат зачислени към едната или другата група, са разглеждани като „некласифицирани”. Направените държавни разходи в разгледаните 697 одита (1998-2011) възлизат на 90 млрд. лв. от общо 225 млрд. лв. държавни разходи за този период според отчетите за изпълнението на държавния бюджет, т.е. прегледът оценява близо 40% от всички направени държавни разходи. Обобщените резултати от прегледа и оценката на ИПИ на 697-те доклада изглеждат така: ? случаи на успех – 173, които възлизат на 27 млрд. лв. ? случаи на провал – 283, които възлизат на 34 млрд. лв. ? некласифицирани случаи – 241, които са на стойност 28 млрд. лв. Чисти загуби успяхме да идентифицираме в 13,4% от докладите и 26,5% от класифицираните като провали случаи. Общата сума на загубите в периода 1998 – 2011 г. е 976 613 583 лв. Основната част от разходите, които сме идентифицирали като загуби, са вследствие на нарушения, извършени при процедурите по организирането на конкурси за изпълнение на обществени поръчки, тяхното възлагане и изпълнение. Най-често срещаните нарушения са: ? Разделяне на обществени поръчки, при което вместо една голяма по обем открита процедура се провеждат две или повече облекчени процедури за по-малки суми. В много от разгледаните случаи изпълнителят на двете дейности е един и същ. ? Прекомерно завишаване на минималните технически и финансови изисквания за участие в дадена процедура за обществена поръчка. Това често е прикрит начин да се фаворизира определена фирма за спечелването на конкурса. ? Поставянето на изисквания, които нямат отношение към способността на изпълнителя да предостави дадена услуга, което ограничава кръга на потенциалните участници и често дава предимство на един от участниците за сметка на други. ? Поставяне на изискване за годишен оборот, който надвишава необходимия според разписанията на Закона за обществените поръчки (ЗОП). ? Ограничаването на потенциалните участници чрез изисквания за специфичен опит или определен срок, в който кандидатът е извършвал дейност на територията на страната. ? Възлагането на обществени поръчки при наличието на по-малко от три оферти, когато това е в противоречие с нормативните изисквания. Препоръки В резултат на направения анализ могат да се дадат следните препоръки за намаляване на случаите на неправомерно и неефективно разходване на публични средства: 1. Въвеждането на задължителна предварителна и последваща оценка на програмите и инициативите на администрацията, която да помогне за ограничаването на финансовите загуби и за по-ефективното целеполагане на осъществяваните програми. 2. Засилване на контрола върху процедурите по организирането на конкурси за изпълнение на обществени поръчки, тяхното възлагане и последваща оценка. 3. Ограничаване на намесата на администрацията в икономиката – видно е от направения преглед, че българската администрация често не се справя с поставените ? задачи. Това трябва да доведе до по-генерална реформа във функциите ?. 4. Въвеждане на ясен срок за изпълнението на големи програми – при изтичането на поставения срок, администрацията следва ясно и въз основата на задълбочен анализ да убеди обществото, че е необходимо да продължава осъществяването на конкретни програми. Целият анализ е достъпен на http://ime.bg/bg/articles/uspehite-i-provalite-na-bylgarskite-pravitelstva-1998-2011/

свали документа
20 януари 2012
Икономическата свобода е заплашена от дълговата криза в Европа

Мястото на България в тазгодишния Индекс на икономическата свобода, издание на фондация "Херитидж" и в. "Уолстриът Джърнъл" и коя е основната заплаха за икономическата свобода. Институтът за пазарна икономика е българският партньор на издателите.

свали документа
15 декември 2011
БЪЛГАРСКАТА ТРУДОВА МИГРАЦИЯ: ИМА ЛИ СМИСЪЛ ОТ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕС?

Инзтитут "Отворено общество" представя доклад за българската трудова миграция от ноември 2011.

свали документа
06 декември 2011
ИПИ представя: Оценка на въздействието на Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” от ...

Националната програма за реформи (НПР) на България за периода 2011?2015 г. беше изготвена в изпълнение на одобрената от Европейския съвет през юни 2010 г. Стратегия „Европа 2020” и публикувана през април 2011 г. В документа са заложени шест групи фактори за устойчив растеж и пет национални цели. Национална цел 1 е достигане на 76% заетост сред населението във възрастова група 20?64 г. до 2020. Имайки предвид сериозния бюджет от национални и европейски средства, предвиден за постигането на тази цел, настоящата оценка на въздействието ще се опита да анализира адекватността и ефективността на предложените мерки. Отправната точка за този анализ ще бъде класическият подход за съпоставка на разходите и ползите.

свали документа
06 декември 2011
Изследване на ИПИ: Оценка на въздействието от изпълнението на активните мерки на пазара на труда

Намаляването на безработицата традиционно присъства като един от приоритетите в програмата на всяко правителство, независимо от идеологическа принадлежност. Безработицата е естествен фокус по време на икономическа стагнация или рецесия. Най-популярните мерки за справянето с безработицата както в България, така и по света, са активните мерки на пазара на труда посредством програми за заетост, мерки за ограничаването на вноса, данъчни преференции и субсидии, инфраструктурни проекти и насърчаване на инвестициите. Оценката на въздействието на Националния план за действие по заетостта за 2011 г., изготвена от екипа на ИПИ, показа доста слабости както при планирането, така и при изпълнението на плана. Паралелният преглед на осъществените активни мерки на пазара на труда през последните десет години разкрива множество разхищения и дори преки злоупотреби със средства от бюджета.

свали документа
06 декември 2011
Изследване на ИПИ: Преглед на работата на Комисията за защита на конкуренцията. Защитава ли комисията конкуренцията?

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) e независим специализиран държавен орган на бюджетна издръжка, първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Oсновната функция на Комисията е да следи за запазването на конкуренцията и да защитава свободната инициатива в българската икономика. Тема на това изследване е работата на Комисията, що се отнася до Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), разходите и приходите на Комисията и измененията на ЗЗК от 2008 г. Влезлият в сила от 01.12.2008 г. нов Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК) сериозно разширява правомощията на Комисията. Новият по-голям правен инструментариум и възможността за налагане на сериозни парични глоби превръщат КЗК във фактор в българската икономика. При прегледа на всички данни от това изследване се забелязва много силното фокусиране на КЗК върху производства по членовете на ЗЗК от главата за нелоялна конкуренция. По-конкретно, наблюдава се акцентиране върху по-доходоносните производства (т.е. тези, които предполагат по-високи глоби) и отстъпване от важната за свободата на пазара борба с картели и монополи. В ръцете на Комисията, особено чрез нововъведенията в ЗЗК, са съсредоточени както достатъчно власт, така и нужните средства, за да се справи с изкривяванията на пазара. Истина е, че доказването на картелно споразумение е труден процес, изискващ време и сериозни усилия, но това не значи, че тези усилия не трябва да се правят. Комисията трябва да се занимава с това, за което е създадена - да защитава конкуренцията на пазара от истинските заплахи, които може и да не са лесни за доказване и да не носят бърза възвръщаемост под формата на санкции, но са най-важни за общественото благосъстояние. Като заключение можем да кажем, че според нас е важно връщането на фокуса на КЗК върху тези явления на пазара, които най-сериозно застрашават неговата свобода, а именно - монополите и картелните споразумения. От нашето проучване забелязваме едно залитане към новите текстове от ЗЗК, които са свързани с т. нар. нелоялна конкуренция. В същото време обществото има усещането, че борбата с изкривяванията на пазара са занемарени, а именно те причиняват най-сериозните вреди.

свали документа
06 декември 2011
ИПИ представя: Оценка на въздействието на Национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” от Националната ...

Борбата с бедността заема ключово място в стратегия „Европа 2020” и съответно в Националната програма за реформи 2011?2015. България си е поставила за цел да намали броя на живеещите в бедност с 260 хил. души до 2020 г. Така разписана целта звучи достатъчно конкретна и лесно измерима, но на практика нещата не са толкова прости. Методиката за измерване на бедността крие много подводни камъни, които често биват пренебрегвани, но могат да поставят под въпрос не само постигането, но и самата адекватност на поставената цел.

свали документа
   1  2    »

Търсене на публикация