English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Околна среда

Помагало за определяне и опазване на птиците в горите

Издание на Българското дружество за защита на птиците. Изготвено е през 2018 г. по проект финансиран от програма „Лайф+" на Европейския съюз. Съдържа информация за 78 вида птици. Някои от описаните видове птици се срещат и в населените места на страната.
линк към страница

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България

Съдържание на доклада: Емисии на вредни вещества и качество на атмосферния въздух; Изменение на климата; Управление на водните ресурси и качество на водите; Земеползване и състояние на почвите; Биологично разнообразие. Национална екологична мрежа; Гори; Отпадъци и материални ресурси; Радиационни характеристики на околната среда; Шумово замърсяване; Енергетика; Транспорт; Финансиране на дейностите по опазване на околната среда; Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”; Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС); Превантивни инструменти за интегриране на целите за опазване на околната среда в инвестиционни проекти и действащи инсталации; Повишаване на екологичното съзнание и култура; Докладът е одобрен от Министерски съвет на 11.07.2018 г.
линк към страница

Доклад на WWF алармира: Подценяваме значението на реките

Докладът за оценка на реките е публикуван във връзка със Световната седмица на водата, която беше открита тази неделя в Стокхолм. Документът показва как традиционното разбиране за реките като първичен източник на вода и енергия поставя в риск други техни предимства от критично значение. Наред с централната роля, която играят в много култури и религии, реките носят и редица практически ползи. Освен че са дом на многобройни животински видове, речните екосистеми осигуряват и естествена защита на градовете от наводнения, а наносните потоци подхранват делтите на реките, които са едни от най-важните земеделски райони в света и дом на 500 милиона души, над морското равнище.
линк към страница

Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз

Атласът е публикуван от Източно- и Южноевропейска мрежа за инвазивни чужди видове (ESENIAS) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Атласът е подготвен и публикуван по проект "Източно- и Южноевропейска мрежа за инвазивни чужди видове - Инструмент за подкрепа управлението на чужди видове в България", с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, програма "BG03 Биоразнообразие и екосистемни услуги". Атласът цели да предостави съотносима информация относно инвазивните чужди видове, които са от значение за ЕС, за да повиши вниманието и да улесни изпълнението в България на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. Изданието съдържа информация и оригинални данни от България за 37 вида включени в първия списък на инвазивните чужди видове от значение за ЕС, приет през 2016 г., който е приложение към регламента. Списъкът включва 14 растителни вида, 7 безгръбначни вида животни и 16 гръбначни вида животни (2 риби, 1 земноводно, 1 влечуго, 3 птици, и 9 бозайници). От тях, 6 вида вече бяха регистрирани в България и в региона на ESENIAS. Информацията за всеки вид е представена в 6 раздела: 1) Общи характеристики и биология (с данни за таксономия, морфология, диагностични каче ства и биологични белези); 2) Произход и общо разпространение; 3) Разпространение в България; 4) Местообитания; 5) Пътища за въвеждане и разпростиране; и 6) Въздействие. Статиите са илюстрирани със снимки за всеки вид. Атласът е предназначен за широк обхват от читатели, включително учени, учители, лица, вземащи решения (министерства, агенции, национални и природни паркове, държавни горски и ловни стопанства, и др.), управители, студенти и обществеността.
свали документа

Алтернативната визия за управление на отпадъците в София

Алтернативната визия за управление на отпадъците в София беше внесена на 17 юли 2018 г. в Столична община. Тя беше лично връчена на зам. председателя на Столичен общински съвет Иван Велков от Екологично сдружения „За Земята” с подкрепата на гражданска инициатива „За чиста София без изгаряне на отпадъци.” Документът предвижда по-добро управление чрез разделно събиране на всички потоци рециклируеми материали, което ще доведе до приходи за столицата. Днес изтича последният срок, в който общината трябва да подаде документи към оперативна програма „Околна среда” за получаване на финансиране на инсталацията за изгаряне на отпадъци на площадката на ТЕЦ „София”. Създателите на Алтернативната визия настояват въпросният грант да се вложи в подобряване на разделното събиране, а не в строеж на вреден и скъп инсинератор – бизнес модел и технологична концепция от миналото.
линк към страница

Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България в периода 1878 - 2017 г.

свали документа

Календар с тематични екологични дни през 2018 г.

линк към страница

Индикативна годишна работна програма за 2018 г. с предстоящи процедури за финансиране на проекти по: - Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020

линк към страница

Наръчник за компостиране на „Веселата ферма в Родопите"

свали документа

Наръчник за компостиране

свали документа

Биоразнообразие, април 2016

Издава: Фондация „Капитал"
свали документа

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2015

линк към страница

Годишен отчет за 2016 на "Зелени Балкани"

свали документа

Списание За Птиците, бр.2, издава БДЗП

свали документа

Проект "Поминък и развитие чрез разумно ползване на лечебните растения" на фондация "Информация и природозащита", изпълняван с финансовата подкрепа на Българо-швейцарска програма за сътрудничество

линк към страница

Книга "Старите гори в природен парк "Странджа""

Публикувана е по проект "Устойчиво управление и устройство на природен парк "Странджа"", изпълнен от дирекцията на парка с финансиране от Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. http://www.strandja.bg/download/file-1002
линк към страница

Доклад „За жива планета“ 2016 на WWF

Дивите животни в света може да намалеят с 67% до края на това десетилетие, спрямо броя им от 1970 г. Това е един от основните изводи на публикувания в четвъртък доклад „За жива планета“ на WWF. Данните в доклада потвърждават, че планетата навлиза в напълно непозната фаза от историята си. Заради промените, които човекът предизвиква на Земята, е възможно шесто масово измиране на живи същества. Изследователите вече наричат този период антропоцен.
линк към страница

Десет граждански кампании за разрешаване на екологични проблеми

В този документ са описани 10 от случаите, по които работихме заедно, за да им дадем повече гласност, за по-голяма прозрачност на извършените дейности и за да предадем накратко свършеното до тук, за да работата да може да бъде продължена, а и НПО и групи със сходни проблеми да се възползват от описанието на предприетите стъпки за органзиране на още граждански кампании. Източник: http://forthenature.org/
свали документа

Вдъхновяващи срещи от третия вид - 10 успешни истории на български НПО

Това издание е опит да допринесем за повишаване авторитета, капацитета и влиянието на третия сектор в България, както и на приноса му за устойчиво обществено развитие. С представянето на 10 вдъхновяващи примера на малки граждански организации и инициативи, които са постигнали впечатляващи успехи в полето в което работят, се надяваме да постигнем резултати в няколко посоки. Разчитаме вълнуващите успешни истории да инжектират доза вяра и оптимизъм в повече хора и те да се превърнат в (още по-) активни граждани било то като доброволци, членове или друг вид съмишленици на НПО и техните благородни каузи. Надяваме се, че чрез популяризиране на добрите практики да въодушевим повече граждани и компании да подкрепят финансово смислените граждански инициативи и организации, освобождавайки ги от капана на краткосрочното проектно финансиране. Вярваме, че успешните истории ще са полезни за други, предимно малки, НПО, които имат нужда от повече знания, опит и увереност, за да правят добри неща, които на пръв поглед може да им изглеждат невъзможни.
свали документа

„Вековните дървета говорят” – кратък наръчник за откриване и регистриране на вековни дървета

Искате да сте откриватели? Защо не на вековно дърво и неговата уникална история? Невероятно, но това може да се случи и в столицата. Да чуем какво ще ни „разкажат” вековните дървета на София!
линк към страница