English   14374 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 65 (0,0390 секунди)
 

Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз

Изданието съдържа информация и оригинални данни от България за 37 вида включени в първия списък на инвазивните чужди видове от значение за ЕС, приет през 2016 г., който е приложение към регламента. Списъкът включва 14 растителни вида, 7 безгръбначни вида животни и 16 гръбначни вида животни (2 риби, 1 земноводно, 1 влечуго, 3 птици, и 9 бозайници).

Свали документа

Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори

Изданието е допълнено и преработено и представя актуалния правен режим за учредяването на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и тяхната дейност в България към 1 януари 2018 г., след влизането в сила на последните изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Линк към страница

Децата бежанци и мигранти - пътна карта за закрила на непридружени деца

Големият брой непридружени деца, които пристигат в Европа през последните години, създава огромен натиск за европейските държави въпреки стабилните стандарти. Въз основа на поредица от мащабни консултации с работещи в областта специалисти (психолози, социални работници, учители, попечители), правителства, специалисти от Европейския съюз (ЕС) и непридружени деца в Европа, Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), УНИЦЕФ и Международният комитет за спасяване (IRC) изготвиха пътна карта, обхващаща редица ключови препоръки.

Свали документа

Пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията. Въпроси и отговори

Ръководството дава отговор на въпроси, породени от регистърната реформа от 2016 г.

Линк към страница

Европейски програми за териториално сътрудничество 2014-2020

Брошура с обща информация за Европейските програми за териториално сътрудничество 2014-2020 в електронен формат.

Линк към страница

Старите гори в природен парк „Странджа“ - опазване и устойчиво управление

Книгата разглежда консервационно значимите типове природни местообитания и животински видове в старите гори, както и върху свързаните с тяхното опазване съвременни природосъобразни методи за ползване и управление на горите.

Линк към страница

Erasmus+ Programme Guide

Справочник за програма Еразъм+

Справочникът дава изчерпателна информация всички, които искат да участват в програмата.

Свали документа

Справочник за начинаещи относно финансирането от ЕС

Справочникът може да послужи на малки предприятия, неправителствени организации, млади хора, изследователи, земеделски стопани, публични органи и др. В него са посочени връзки към уебсайтове за възможности за получаване на финансиране от ЕС за периода 2014-2020 г. и основна информация: как и къде може да се кандидатства, други общи правила (допустимост и т.н.).

Свали документа

Организационен профил на фондация „П.У.Л.С.“

Кратко описание на мисия, визия, цели и основни дейности на фондация „П.У.Л.С.“ Описание на услугите и програмите, както и реализирани проекти.

Свали документа

Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори

Наръчникът дава актуална информация и подпомага хората, управляващи неправителствени организации, да спазват основните принципи на доброто финансово управление. Информацията е на достъпен език и е подредена в няколко раздела: доброто финансово управление на НПО; финансовата устойчивост; приходите и разходите; счетоводство за несчетоводители и изисквания за разходването на публични (национални/европейски) средства. Ще намерите и идеи за това как организацията да е финансово независима.

Свали документа

Ръководство за програма "Еразъм+"

Подробна и актуална информация за програма "Еразъм+".

Свали документа

Справочник за начинаещи относно финансирането от ЕС (2014–2020)

Публикацията запознава начинаещите с широкия спектър от възможности за финансиране от ЕС. Тя дава насоки за процедурите за кандидатстване и за това къде можете да намерите повече подробности. Справочникът може да послужи на малки предприятия, неправителствени организации, млади хора, изследователи, земеделски стопани, публични органи и др. В него са посочени връзки към уебсайтове за възможности за получаване на финансиране от ЕС за периода 2014-2020 г. и основна информация: как и къде може да се кандидатства, други общи правила (допустимост и т.н.).

Линк към страница

Информационна брошура за достъпа до здравни и социални услуги в подкрепа на родители на деца със спина бифида и хидроцефалия

Брушурата съдържа практична информация и съвети за здравните и социални права на децата. Нейните автори вярват, че така ще улеснят достъпа до здравеопазване и социално включване.

Свали документа

Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел - въпроси и отговори

Справочникът предоставя анализ на данъчната рамка в която работят организациите чрез практически въпроси и практични отговори, предоставени от експерти практици.

Линк към страница

Civil Society, Partnerships, Networks

Гражданско общество, партньорства, мрежи

Публикацията дава информация за финансирането от Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество и Фонд за партньорство и експертна помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество като представя всеки от 66-те финансирани проекта и областите на подкрепа.

Линк към страница

Правата ми на работното място

Разработката има за цел да запознае гражданите с основните права и задължения на работното място, представени в своята динамика и развитие.

Свали документа

Противодействие на изпирането на пари в България

Информационната брошура представя изпирането на пари като явление с многообразие от форми, което хвърля сериозно предизвикателство към институциите, ангажирани с неговото разследване.

Линк към страница

Организирана престъпност в ЕС и САЩ: погледът на прокурора

Сборникът съдържа интервюта с прокурори, специализирани в работата срещу организирана престъпност, от ЕС и САЩ и участвали като лектори в проект „Върховенство на закона и организирана престъпност”.

Линк към страница

В мрежата - могъщи и безпомощни

Информация за начина на общуване в социалните медии, деца в риск и трафика на деца.

Свали документа