English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Top 10 Emerging Technologies of 2020

 

Тема: Дигитални технологии, интернет; Икономика, бизнес, социално предприемачество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Обществено здраве, права на пациента

Категория: Анализи и доклади

Най-важните 10 възникващи технологии за 2020

В този списък е и дигиталната медицина, електрическата авиация и използването на микро-игли за изследвания и безболезнени инжекции. Те са определени според потенциала си да стимулират напредък в обществата и икономиките по света, и според това дали са нови и се очаква да имат значимо въздействие през идните три до пет години.

To win the nod, the technologies must have the potential to spur progress in societies and economies by outperforming established ways of doing things.They also need to be novel (that is, not currently in wide use) yet likely to have a major impact within the next three to five years. The list includes: Microneedles for Painless Injections and Tests, Sun-Powered Chemistry,  Virtual Patients, Spatial Computing, Digital Medicine, Electric Aviation, Lower-Carbon Cement, Quantum Sensing,  Green Hydrogen, and Whole-Genome Synthesis.

Година на издаване: 2020

Eзик: английски

Издател: World Economic Forum

Свали документа