English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Discrimination in the European Union

 

Тема: Демокрация и гражданско общество; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Справочници

Дискриминацията в ЕС

Прочването разглежда възприятията, награсите и мненията за дискриминацията по етнически произход, цвят на кожана, сексуална ориентация, пол, възраст, физически увреждания, религия или вярвания. Статистическата информация е представена по страни на английски и български език.

This survey focusses on people’s perceptions, attitudes and opinions of discrimination – based on ethnic origin, skin colour, sexual orientation, gender, age, disability, religion or beliefs. It shows that overall, compared to 2015, fewer EU respondents now perceive discrimination as being widespread in their country. However, results still vary widely, depending on the group being discriminated against and also from country to country.

Година на издаване: 2019

Eзик: английски и български

Издател: Eurobarometer

Линк към страница