English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

 

Тема: Бежанци и мигранти; Законодателство и право; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Хора в неравностойно положение

Категория: Анализи и доклади

Доклад за българското правителство относно посещението в страната на Европейския Комитет за предотвратяване на изтезания и нечовешко или унизително отношение, или наказания (КПИ)


Основната цел на поредното, седмо посещение в България е да се направи преглед на мерките, взети от българското правителство в отговор на препоръките, направени от Комитета след посещение през 2015 г. Комитетът проучи третирането, условията и правовите гаранции, предлагани на психиатрични пациенти, хора в социални институции и задържани в арест имигранти.

The main objective of the seventh periodic visit to Bulgaria was to review the measures taken by the Bulgarian authorities in response to the recommendations made by the Committee after previous visits and after the Public Statement issued by the CPT in 2015. In this connection, particular attention was paid to the treatment and conditions of detention of persons in police custody and penitentiary establishments. The delegation also examined the treatment, conditions and legal safeguards offered to psychiatric patients, residents of social care institutions, as well as immigration detainees.

Година на издаване: 2018

Eзик: английски

Издател: Council of Europe

Линк към страница