English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
The vulnerable millions: Organized crime risks in Ukraine's mass displacement

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Противодействие на насилието, корупцията и организираната престъпност

Категория: Анализи и доклади

Уязвимите милиони: рисковете от организирана престъпност при масовото разселване от Украйна


Военните конфликти засилват трафика на хора, принудителния труд, привличането на деца-войници в боевете и сексуалната експлоатация. Докладът оценява степента, в която криминалните мрежи използват войната в Украйна и какви са бъдещите рискове.

Conflict has long been recognized as a driver of trafficking, from forced labour and sexual exploitation to the recruitment of child soldiers. Another reason for concern is due to the deeply entrenched nature of these crimes within Ukraine prior to the invasion.
This report assesses the extent to which those criminal actors succeeded in exploiting the opportunities within Ukraine and in Europe in 2022 – and where future risks may lie.

Година на издаване: 2023

Eзик: английски

Издател: Global Initiative Against Transnational Organized Crime

Линк към страница