English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Public Procurement Integrity in Southeast Europe: Mechanisms, Red Flags, and State-Owned Enterprises in the Energy Sector

 

Тема: Икономика, бизнес, социално предприемачество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Публични политики

Категория: Анализи и доклади

Oбществените поръчки в Югоизточна Европа: Механизми, „червени флагове“ и държавни предприятия в енергийния сектор

Настоящият доклад се фокусира върху две от най-сериозните уязвимости на управлението в региона на ЮИЕ: анализ на интегритета на системите за обществени поръчки и управлението на енергийния сектор в девет държави (България, Хърватия, Унгария, Румъния, Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора и Сърбия). Анализът се основава на два уникални инструмента за оценка на риска от корупция с помощта на големи масиви от данни: Open Tender и Диагностична оценка на завладяването на държавата.

This report is focused on two of the most challenging governance vulnerabilities in the region: analyzing the integrity of the public procurement systems and the management of the energy sector in nine SEE countries (Bulgaria, Croatia, Hungary, Romania, Albania, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Montenegro, and Serbia). The analysis
is based on two unique big-data corruption risk assessment tools: Open Tender and State Capture Assessment Diagnostics. The key conclusions and policy recommendations are summarized in the current report.


Година на издаване: 2022

Eзик: английски

Автор: Daniela Mineva, Martin Vladimirov, Kostantsa Rangelova, Dr. Mihály Fazekas, Péter Horn, Bence Tóth

Издател: Център за изследване на демокрацията

Линк към страница