English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проучване Евробарометър 528. Гражданство и демокрация.

 
Проучване Евробарометър 528. Гражданство и демокрация.

Тема: Демокрация и гражданско общество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Анализи и доклади; СправочнициТеренна работа: април–май 2023 г.
Публикация: декември 2023 г.

Основни заключения по отношение на познаването и разбирането на гражданството на ЕС
  • Две трети (66%) от респондентите са чували за понятието „гражданин на Европейския съюз“ и знаят какво означава. Други 25% са чували за понятието, но не са сигурни какво означава, докато 9% изобщо не са чували за понятието. Делът на хората, които казват, че са чували за него и знаят какво означава, варира от 44% в Белгия до 82% в Испания. 
  • Огромно мнозинство (93%) от респондентите знаят, че са едновременно граждани на ЕС и на държавата си на пребиваване. Малко по-малко са наясно, че гражданите на държавите членки не трябва да кандидатстват, за да станат граждани на ЕС (74%) или че не могат да откажат да бъдат граждани на ЕС (67%).
  • Делът, които смятат ролята на гражданското общество за важна, остава над нивото от 80% във всички държави членки с изключение на три – Гърция (71%), Словения (77%) и Словакия (79%), където е малко по-нисък. В девет държави членки съотношението нараства до 90% или повече, като това са Кипър (90%), Люксембург (90%), Полша (90%), Финландия (90%), България (91%), Португалия (91%), Ирландия (92%), Малта (92%) и Швеция (94%).


Година на издаване: 2023

Eзик: български

Автор: Eurobarometer

Издател: Европейска комисия

Свали документа