English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ




Ръководство „Зелена пътека“ в програмите за дигитално образование при обучение на възрастни

 
Ръководство „Зелена пътека“ в програмите за дигитално образование при обучение на възрастни

Тема: Образование; Околна среда

Категория: Наръчници


РЪКОВОДСТВО „ЗЕЛЕНА ПЪТЕКА“ В ПРОГРАМИТЕ ЗА ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Автор: ITJump Education (Франция)
Съ-автори: Иновативни Образователни Технологии (България), Институт за културно наследство  (България)

Ръководство „Зелена пътека” има за цел да предостави конкретни препоръки за прилагане на енергийно ефективен подход в обучителната дейност и в образователните центрове за възрастни. То е предназначено за преподаватели, учители, ръководители, административен персонал и ИТ специалисти в учебни центрове и всички заинтересовани страни, които искат да получат нови знания и да развият практически умения фокусирани върху енергийна ефективност при употребата на дигитални средства и техника.

Ръководство „Зелена пътека” е отговор на предизвикателствата породени от дигитализацията и цифровизацията и негативното им въздействие върху околната среда.

За целите на това ръководство се използва следното определение за енергийна ефективност в сферата на дигиталното обучение за възрастни - „Енергийната ефективност може да се обобщи като предоставяне на повече резултати и услуги при използване на същата вложена енергия или предоставяне на същия резултат с по-малко вложена енергия. (например, ние получаваме същата интензивност на светлината, използвайки LED крушки, но те използват около 80% по-малко енергия от традиционните крушки и имат значително по-дълъг живот.)” https://www.eea.europa.eu/fr/signaux/signaux-2017-1/articles/entretien-l2019efficacite-energetique-est-benefique

Ръководството е практическо и не претендира да е изчерпателно, като е изградено със споделени добри практики от над 300 обучители и от ръководители и административен персонал от над 60 учебни центрове от Франция и България. Съдържанието е разработено достъпно за широката публика, за да не ограничава неговото разбиране само от технически специалисти.

Това ръководство по никакъв начин не е предназначено да замени съществуващи или бъдещи законови или регулаторни задължения.

Структура на ръководството
- Учебна програма за преподаватели(Инструмент 1) – включва методология; цели; учебни модули; учебен план; резултати от ученето; оценка на резултатите от ученето;
- Учебно съдържание, разделено в три модула; общо 30 учебни часа, разделени в 9 урока; тест за самооценка; препоръчителна литература за самостоятелно учене; речник; използвана литература;
- 20 Добри практики;
- Стратегически план за обучителните центрове при интегриране на енергийно-ефективни подходи в учебния процес – примерен план (Инструмент 2).

Учебна програма

МОДУЛ 1. Умения за разработване на нови учебни програми приобучение на възрастни с фокус енергийна ефективност (ЕЕ).
УРОК 1. Европейско законодателство в областта на ЕЕ.
УРОК 2. Практически аспекти при разработване на учебна програма.
УРОК 3.Мотивация и ангажираност.

МОДУЛ 2. Умения за допълване и подобряване на съществуващи обучителни програми за обучение на възрастни с фокус ЕЕ.
УРОК 1. Анализиране на учебната програма.
УРОК 2.Разработване на практически упражнения и задачи за ЕЕ.
УРОК 3. Как да подберем надеждни източници на информация за ЕЕ.

МОДУЛ 3. Прилагане на практически подходи за ЕЕ в процеса на обучение на възрастни.
УРОК 1. ЕЕ подходи в обучителните програми за възрастни.
УРОК 2.Методи за оценка на ЕЕ.
УРОК 3. Използване на резултатите от оценката за подобряване на ЕЕ.

Заключение

Ръководството „Зелена пътека в програмите за дигитално обучение“ предлага богата перспектива по отношение на добавена стойност и ползи за обучаемите, обучителите, центровете за обучение и административния капацитет на центровете за обучение на възрастни, с акцент върху европейското измерение.

Ръководството представлява възможност за дълбока трансформация, насърчавайки устойчивостта, иновациите и социалната отговорност в центровете за обучение, като същевременно ги позиционира като ключови в изграждането на екологично образователно бъдеще в Европа.

Обучаемите и обучителите развиват все по-голяма екологична осведоменост, като разбират въздействието на своите цифрови дейности върху околната среда. Това насърчава включването на всеки от тях с ангажимент за по-отговорно поведение.

Ръководството насърчава развитието на зелени умения сред учащите, обучителите и административния персонал на центровете за обучение. Чрез интегрирането на концепциите за енергийна ефективност в програмите за обучение, екологичните умения стават неразделна част от учебния процес.

Центровете за обучение, които интегрират принципите на ръководството, могат да се позиционират като лидери в образователната устойчивост.
Чрез възприемане на еко-отговорни практики, центровете за обучение могат да направят значителни спестявания от оперативни разходи, свързани с потреблението на енергия.

Пълното ръководство може да намерите тук: http://cheminvert.chinstitute.eu

Проект „Зелена пътека” 2022-1-FR01-KA210-ADU-000082386.
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцялона техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейскиясъюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях неноси отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Година на издаване: 2024

Eзик: български

Автор: екип

Издател: Програма Еразъм+

Свали документа