English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Видеоразказ за успеха на младите хора от Дневен център „Светове“

 
Видеоразказ за успеха на младите хора от Дневен център „Светове“

Тема: Социални услуги; Хора в неравностойно положение

Категория: Видеа; Добри практики; Обучителни видеа

В светлината на празниците в края на 2023 г. си пожелаваме здраве, щастие и лични успехи. Някои от нас пожелават на себе си и още нещо – да работят и да бъдат полезни на семействата си.

В България хората с интелектуални затруднения най-често са безработни или непълно заети. Те имат нужда от професионална подкрепа, за да развият необходимите трудови и социални умения и да се адаптират към конкретна работна среда.  

Представяме ви видеоразказ за успеха на 33 млади хора с интелектуални затруднения, подкрепени от екипа на Комплекс за социални услуги Дневен център „Светове“, в рамките на проект „Да работим заедно - развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“. Успехът има различни лица и преживявания, но и общи представи – за повече самостоятелност, за справяне с нови дейности, за принадлежност към общността на активните и работещите.  
Видеото е част от допълнителните комуникационни дейности по проект „Да работим заедно – подкрепа за трудови умения за хора с интелектуални затруднения“, изпълняван от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Фондация „Светът на Мария“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Гледайте и споделяйте!
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. www.activecitizensfund.bg

Година на издаване: 2023

Eзик: български

Издател: Фондация „Институт за социални услуги в общността“

Линк към страница