English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Регистър на гражданските организации на територията на Община Хасково

 
Регистър на гражданските организации на територията на Община Хасково

Тема: Демокрация и гражданско общество; Развитие на местни общности

Категория: Анализи и доклади; Друга информация; Резултати

Изготвеният Регистър съдържа списък на организации с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани в община Хасково към 31.12.2023 г., заедно с описание на техните дейности, цели и проекти. Включените организации са общо 248 броя, в т.ч.
 • 100 сдружения с нестопанска цел (в т.ч. в обществена и частна полза),
 • 21 фондации (в т.ч. регистрирани в обществена и частна полза),
 • 75 спортни клуба,
 • 31 народни читалища,
 • 21 училищни и градински настоятелства.
Въведената информация е изготвена въз основа на публично достъпни и достоверни източници като Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ и официалните уебсайтове на организациите.

Анализът на гражданския сектор в Община Хасково, базиран на събраните данни дава общ поглед върху активностите и разнообразието на нестопанските организации в района и е основа за следните основни изводи:
 • Общият брой от 248 ЮЛНЦ свидетелства за активната гражданска активност в общината. Този брой подчертава значителната роля, която гражданските организации играят в обществото на местно ниво.
 • Големия брой сдружения отразява голямо разнообразие от интереси и дейности, насочени към обществената и частната полза. Тези организации представляват обединени общности с обща цел за подобряване на обществото.
 • Регистрираните фондации имат ключова роля в развитието на проекти и инициативи, фокусирани върху социални и образователни предизвикателства.
 • Наличието на значителен брой спортни клуба подчертава значителния интерес и ангажираност на общността по теми свързани с физическата активност и здравословния начин на живот.
 • Регистрацията на организации под форма на народни читалища свидетелства за културния и образователен ангажимент на общностите в района, които се стремят към просвещение и културно обогатяване.
 • Участието в училищни и градински настоятелства подчертава важността на образованието и грижата за децата в общината.

Обща оценка:

Общия обем от организации и тяхната разнообразна дейност свидетелства за динамичната и разнообразна гражданска активност в Община Хасково. Организациите в областта на културата, спорта, образованието и социалните инициативи имат потенциал да подобрят качеството на живот в общността и да спомогнат за решаване на различни социални и икономически предизвикателства.

1. Разнообразие на дейностите: 
Гражданските организации в община Хасково се ангажират с разнообразни дейности, включително културни и издателски проекти, образователни и социални услуги, проекти за развитие и сътрудничество.

2. Фокус върху обществената полза: 
Организациите имат за цел да работят в обществена полза, като се фокусират върху различни аспекти на устойчивото развитие, културното и образователното развитие, както и социалната интеграция.

3. Финансиране: 
Мнозинството от тях получават финансиране от различни източници, включително държавни и общински бюджети, членски вносове, дарения, и други приходи, които се използват за постигане на техните цели.

4. Ангажираност с проекти: 
Организациите са активно ангажирани с различни проекти, включително издателска дейност, образователни програми, социални услуги, и участие в различни инициативи за развитие.

Тези изводи ни предоставят обща представа за разнообразието и ангажираността на нестопанските организации в община Хасково, както и за начините, по които те се финансират и подпомагат обществото.

От анализа на събраните данните може да се направи обобщението, че организациите в Община Хасково са фокусирани върху различни области като регионално сътрудничество и развитие, културни и артистични инициативи, подкрепа за местно и регионално устойчиво развитие и насърчаване на предприемачеството и икономическото развитие. Те също участват в дейности, свързани със социална работа, образование и опазване на околната среда.

Описаните в Регистъра граждански организации имат различни цели, включително насърчаване на човешкото достойнство, стабилност, здравословна околна среда и справедливо и устойчиво общество, както и подкрепа на културния и артистичен потенциал, образованието и социалната интеграция. 
Организациите се стремят също така да подкрепят местно и регионално устойчиво и балансирано развитие в социални, икономически, екологични и институционални измерения, в съответствие с Глобалните цели за устойчиво развитие.

Голяма част от организациите участват в широк набор от проекти, включително финансирани от Европейския съюз и други програми. В съдържанието на Регистъра са включени и подробности за конкретните проекти и инициативи, предприети от тези организации. Година на издаване: 2023

Eзик: български

Автор: Сдружение АРСР

Издател: Сдружение АРСР

Свали документа