English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ




Обучителни програми за младежки групи

 
Обучителни програми за младежки групи

Тема: Деца, младежи, семейства; Образование; Хора в неравностойно положение

Категория: Добри практики; Други обучителни материали; Наръчници

За всички учители, обучители и младежки работници

Представяме на вниманието ви обучителни програми за насърчаване на активното гражданство чрез гражданско образование и активно онлайн участие за младежки групи както във формална, така и в неформална образователна среда. 

Обучителните програми са разработени в рамките на проект #ACTIonEUProject, финансиран по Европейска програма #ErasmusPlus: 

(1) MOLA- Модел за онлайн активиране на лидерите на мнение и 

(2) DigiPAC- Цифрово участие и активно гражданство

Детайлите може да видите на https://s.shopeee.com/Hiw6 , достъпни на английски и български език за свободно ползване



Година на издаване: 2023

Eзик: български и английски

Автор: ХЕСЕД

Линк към страница