English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Насоки на Организация за икономическо сътрудничество и развитие за процеси на гражданско участие

 
Насоки на Организация за икономическо сътрудничество и развитие за процеси на гражданско участие

Изданието „Насоки на Организация за икономическо сътрудничество и развитие за процеси на гражданско участие" е предназначено за всеки публичен официален представител или публична институция, които са заинтересовани от провеждане на процес на гражданско участие. Насоките описват десет стъпки за проектиране, планиране, изпълнение и оценка на процес на гражданско участие, и обсъждат осем различни метода за въвличане на граждани: информация и данни, открити срещи, публични консултации, открито новаторство, наука за гражданите, гражданско наблюдение, изготвяне на бюджети съгласно принципа на участието, и процеси на представително обсъждане.

Насоките са илюстрирани с примери, както и с практически упътвания, изградени върху свидетелства, събрани от ОИСР. Накрая са представени девет принципа за насоки, за да се помогне за осигуряване на качеството на тези процеси.

Издадено на 24 септември 2022 г., 94 страници. Налично във версии на английски и испански езици.

/////

OECD Guidelines for Citizen Participation Processes The OECD Guidelines for Citizen Participation Processes are intended for any public official or public institution interested in carrying out a citizen participation process. The guidelines describe ten steps for designing, planning, implementing and evaluating a citizen participation process, and discuss eight different methods for involving citizens: information and data, open meetings, public consultations, open innovation, citizen science, civic monitoring, participatory budgeting and representative deliberative processes. The guidelines are illustrated with examples as well as practical guidance built on evidence gathered by the OECD. Finally, nine guiding principles are presented to help ensure the quality of these processes.

Published on 24 September 2022, 94 pages. Available in English and Spanish versions.


Източник: https://www.oecd-ilibrary.org/


Година на издаване: 2022

Eзик: english

Издател: OECD

Свали документа