English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
БФЖ обявява конкурс „Мисия: възможна“ за финансиране на организационни и административни нужди

Срок за кандидатстване: до 28.06.2023 г.

Български фонд за жените обявява конкурс по програма „Мисия: възможна“ – единствената донорска програма в България, която предоставя гъвкаво финансиране за административните нужди и организационното развитие на граждански организации (т.нар. core funding). Програмата се осъществява в рамките на проекта “Building an Inclusive Resilient Democratic Society in Bulgaria” (BIRDS in BG), реализиран в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП) и Фондация Impact Drive (IDF), с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС).   


Програма „Мисия: възможна”
цели да допринесе за изграждането на приобщаващо, устойчиво и продемократично гражданско общество в България чрез предоставяне на финансова подкрепа за граждански организации, чиято основна мисия и дейности са защита, насърчаване и повишаване на осведомеността относно основните права, ценностите на ЕС, върховенството на закона и демокрацията и които работят по оспорвани и често пренебрегвани теми като правата на жените, на ЛГБТИК+ общността и на другите уязвими групи, включително и по проблеми, свързани със системните първопричини за бедността и неравенството в страната ни.  

Очаква се конкурсът с общ бюджет от 1 120 000 евро (2 190 496 лв.) да осигури достъп до гъвкаво финансиране с продължителност до 24 месеца на организации, включително и новорегистрирани такива, които имат за цел да укрепят дългосрочно своята устойчивост, да определят свои собствени приоритети, да разработват стратегии, които ще бъдат най-ефективни за тях и техните общности и да увеличат капацитета си за привличане на допълнително финансиране за постигане на техните мисии.  

В съответствие с ценностите на Български фонд за жените – намаляване на товара на кандидатите и улесняване на процедурите, намаляване на конкуренцията и реален шанс за достъп до финансиране и пр., подборът ще се проведе на два етапа, като до втората фаза на конкурса се предвижда допускането на максимум 50% повече кандидатури спрямо търсеното финансиране. 

Обща информация и насоки за кандидатстване


Финансовата подкрепа обхваща целия спектър от основни дейности на организациите и може да бъде насочена към подобряване или увеличаване на ресурсите, уменията, системите, стратегиите, лидерството, технологиите и всички други дейности, които водят до укрепване и осигуряване на устойчивост на работата на организациите на гражданското общество. Финансовата подкрепа може да се използва и за програмна работа – от планиране на програма, през гарантиране, че тя отговаря на нуждите на общността, до разработване на план за оценка за измерване на резултатите от програмата.

Допустими за финансиране са широк спектър от разходи като: оперативни разходи (заплати и свързаните с тях данъци и осигурителни вноски; външни консултанти; обучение и изграждане на капацитет на персонала; офис разходи – наем, режийни разходи, маркетинг и комуникации, оборудване, офис консумативи, банкови такси); разходи за дейности/програми (материали, събития, други свързани разходи); пътни и такси за участие (конференции и др.); други преки разходи.    

Новорегистрирани организации (на по-малко от 3 години, регистрирани след 28 април 2020 г.) могат да кандидатстват за минимум 5000 до максимум 10 000 евро (9 779 лв. / 19 558 лв.) за период от 6 до максимум 24 месеца. Средствата могат да покрият до 100 % от общия бюджет на организацията.   

Установените организации (регистрирани преди повече от 3 години от датата на обявяване на конкурса) могат да кандидатстват за минимум 20 000 до максимум 60 000 евро (39 116 лв. / 117 348 лв.) за период от 6 до 24 месеца. Средствата могат да покрият до 70 % от общия бюджет на организацията.   

При одобрение на кандидатурата, изплащането се извършва на два транша – 90 % при подписване на договора за отпускане на безвъзмездно целево финансиране и 10 % след одобрение на междинни финансов и наративен отчети. От кандидатстващите организации не се изисква собствен финансов или нефинансов принос.   

При недостатъчен брой получени кандидатури и/или одобрени за Финансиране организации, Фондът има право да промени условията на процедурата за отпускане на Финансиране, включително размера на Финансирането, като спази условията на договора за безвъзмездно финансиране на проекта BIRDS in BG, сключен между него, партньорите му и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.
Условия за кандидатстване 

Допустими кандидати  


Кандидатури в конкурса могат да подават само организации, регистрирани в България съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и осъществяващи дейност в обществена полза.  

Недопустими за финансиране в настоящия конкурс са следните юридически лица: сдружение с нестопанска цел в частна полза, фондация с нестопанска цел в частна полза, читалище, синдикална организация, международна организация без регистрация в България, търговско дружество, кооперация, както и нерегистрирани колективи и частни лица.  

Кандидатстващите организации могат да са активни както на местно и/ или регионално, така и на национално равнище.

Кандидатстващите НПО трябва да са независими от органи на местната, регионалната или централната власт, от други публични органи и институции, както и от партийни, религиозни и търговски интереси. Задължително е те да зачитат, утвърждават и защитават ценностите, на които се основава Европейският съюз, а именно: зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат на малцинства.

Приоритет при оценяването ще бъде даден на малки, местни организации, водени от своите общности, които работят в непривилегировани райони и по оспорвани теми – гръбнакът на гражданското общество в България, което е под реална заплаха и подложено на нападки и политически натиск. 

Срокове*
  • Информационен ден: 19 май 2023 г.
  • Краен срок за подаване на кандидатури (Първа фаза): до 23:59 ч. на 28 юни 2023 г.  
  • Обявяване на допуснатите на Втора фаза кандидати: до 28 юли 2023 г.
  • Начало на Втора фаза в конкурс по програма „Мисия: възможна”: 28 юли 2023 г.
  • Краен срок за подаване на кандидатури (Втора фаза): 4 септември 2023 г.
  • Краен срок за оценка (Втора фаза): 25 октомври 2023 г.
  • Подписване на договорите за безвъзмездното финансиране: 1 ноември 2023 г.
* Сроковете се основават на прогнозни очаквания и може да има промени в реалния график на последователните фази спрямо броя получени кандидатури.

>> Пълната информация за конкурса ще намерите на страницата на
Български фонд за жените.

Предвижда се информационен ден във връзка с конкурса, който ще се проведе на 19 май 2023 г. Очаквайте подробна информация скоро на сайта на БФЖ.