English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ е отворена в ИСУН

Срок за кандидатстване: до 27.09.2023 г.

Процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ е отворена в ИСУН


Процедура BG16FFPR003-2.001 „КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ“ е отворена в ИСУН със срок за кандидатстване 27.09.2023 г. По процедурата може да се кандидатства с концепции за ИТИ, предвиждащи финансиране от Програма „Развитие на регионите“, Програма „Околна среда“, Програма „Образование“, Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за периода 2021-2027 г. Процедурата е достъпна на следния адрес в ИСУН: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fa6b3a4d-c93a-46f5-a98d-744b07bcfb8d.


Допустими бенефициенти и партньори:

Допустими бенефициенти по ПРР 2021-2027 г. са широк кръг заинтересовани страни, сред
които:
- Държавни органи;
- Областни администрации;
- Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват на
допустимите дейности;
- Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на
работодатели и на синдикати, фондации);

- Представители на бизнеса (предприятията);
- Научна и академична общност;
- Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост;
- Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с
Министерството на здравеопазването (в случай на държавна) или общината (в случай на общинска
собственост);
- Културни институти;
- Други организации от публичния сектор.

Интегрираният териториален подход представлява подход, базиран на местните специфики, насочен към ефективното използване на потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между институциите, работещи на различни нива на управление, както и останалите заинтересовани страни1 и участници, действащи на съответната територия.

През периода 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции.

Обща информация и същност на интегрирания териториален подход

Интегрираният териториален подход в България ще се прилага чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на базата на Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2 (ИТСР), като видовете дейности, които ще се подкрепят, трябва да бъдат в съответствие с ИТСР от ниво NUTS 2 (подход „отдолу-нагоре“).

ИТСР са разработени за всеки един от шестте региона за планиране
от ниво 2, съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), като определят средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния регион за планиране. ИТСР на шестте региона за планиране от ниво 2 могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/11503.

Всеки регион за планиране в страната разполага с определен бюджет от програмите, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2021-2027
г. за изпълнение на своята стратегия, с който ще се финансира набор от мерки в изпълнение на стратегиите. Компетентните териториални органи, които отговарят за ИТСР съгласно изискванията на Регламента са регионалните съвети за развитие (вж. т. 2 Правна и институционална рамка за прилагане на подхода).

(...)

Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и/или потенциали за развитие, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от ИТСР на съответния регион за планиране от ниво.

Комбинирана концепция за ИТИ е концепция за ИТИ, за която е изпълнено поне едно от следните условия:

а) концепцията съдържа проектна идея / проектни идеи с интегрирани мерки от различни сектори (здравеопазване, социални услуги, култура, образование, транспорт, жилищно настаняване, икономика, околна среда, туризъм);
б) концепцията съдържа проектна идея, в чиято подготовка и/или изпълнение участват в партньорство поне два от следните видове заинтересовани страни: публичен орган3, частно-правен субект, юридическо лице с нестопанска цел;
в) концепцията съдържа проектна идея, изпълнявана в партньорство, която адресира нуждите на повече от една община;
г) концепцията съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма, съфинансирана от европейските фондове за споделено управление.

Концепции за ИТИ, които не отговарят на дефиницията за комбинирани концепции следва да докажат интегриран ефект и синергия с други проектни идеи на същата територия – напр. осъществени или в процес на реализация инфраструктурни проекти или бъдещи инфраструктурни или „меки“ мерки с осигурено финансиране (независимо от източника), за да бъдат допустими за участие в процедурата за подбор за концепции за ИТИ.

(...)

Комбинираните концепции за ИТИ ще се финансират с приоритет (вж. т. 5 Механизъм за изпълнение).

Кандидат с концепция за ИТИ е този, който подава концепцията в системата ИСУН. Партньор в концепция за ИТИ е всяко лице, което изпълнява дейности по подготовката и реализацията на концепцията, независимо дали разходва средства или не. В случай на комбинирани концепции, изпълнявани в партньорство, следва да бъде определен водещ партньор в подписаното Споразумение за партньорство. Водещият партньор изпълнява функцията на кандидат и подава концепцията в системата ИСУН.

Операция е проект по съответната участваща програма, а в контекста на финансовите инструменти е финансовата подкрепа, предоставена от съответния финансов инструмент на крайните получатели.