English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000

Срок за кандидатстване: до 18.10.2023 г.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на типове природни местообитания във влажни зони и сладководни типове природни местообитания (7140, 7220, 7230) чрез регулиране на достъпа на животни до влажните зони, с цел избягване на еутрофикация и утъпкване на типовете природни местообитания (мярка 28 от НРПД) и подобряване на природозащитното състояние на сладководни типове природни местообитания (3130, 3150, 3160, 3260) чрез ограничаване на пашата (мярка 61 от НРПД).

Допустими кандидати
по процедурата са структури/звена в структурата на МОСВ/ Министерство на земеделието и храните, общини, областни администрации, юридически лица с нестопанска цел, научни институти, природонаучни музеи (към БАН и към Министерство на културата) и висши учебни заведения.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 18.10.2023 г.

Пълният комплект документи е публикуван в секция „Оперативна програма Околна среда“ на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg, както и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2021-2027 г. (ИСУН) https://eumis2020.government.bg.