English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Грантове за ангажиране на граждани в сферата на комуникацията

Срок за кандидатстване: до 29.09.2023 г.

Генералната дирекция за комуникация на Европейския парламент ще отпусне грантове за дейности в сферата на комуникацията, за да се повиши обществената осведоменост за ролята на Европейския парламент в живота ни, да се засили гражданското участие и да се мобилизират гласоподавателите за участие в европейските избори през 2024 г.

За настоящата процедура могат да кандидатстват национални организации с нестопанска цел или техни обединения, които имат правосубектност и целят да насърчават европейските ценности или юридически лица с нестопанска цел или техни обединения, които отговарят на критериите, описани в поканата.

Поканата за представяне на предложения включва два кръга на кандидатстване със следните крайни срокове: 16 май 2023 г. (първи кръг - изтекъл) и 29 септември 2023 г. (втори кръг). Кандидатите могат да представят по едно предложение във всеки от двата кръга, но могат да получат само един грант по настоящата покана за представяне на предложения. Бенефициерите ще имат срок за изпълнение от около 10 месеца или по-малко (проектите трябва да приключат най-късно до 30 юни 2024 г.).

Грантовете за ангажиране се стремят да съфинансират до 80% от допустимите разходи (с принос от 5000 до 60 000 евро) за действия с потенциал да постигнат осезаема промяна: да изградят капацитет за гражданско образование, да създадат по-задълбочена връзка с общностите и да привлекат още повече граждани към процеса на гласуване.

Комуникационните дейности, за които ще бъде отпуснато съфинансиране, следва да си поставят за цел да информират гражданите за важността на демократичната ангажираност в ЕС и да им дават възможност за постигане на промени. Те включват и комуникационни дейности на носители на промяна, които ще ангажират още по-интензивно мрежите си да се включат в европейските избори през 2024 г. (ЕИ24). Дейностите, които са насочени към изграждане на капацитет, свързан с демократичната ангажираност и постиженията на ЕС, трябва да бъдат реализирани през 2023 г. и началото на 2024 г., а дейностите за мобилизиране на гласоподавателите да участват в изборите трябва да се проведат няколко седмици преди датата на европейските избори.

Проектите трябва да бъдат непартийни, да информират за ролята на ЕП и да оправомощават гражданите (носителите на промяната) да се застъпват за важността на гласуването, да гласуват и да доведат до повишаване на избирателната активност  на ЕИ24.

Проектите трябва да мобилизират местни организации и активни граждани (носители на промяната) чрез обучения, работилници, конкурси, университетски инициативи, викторини, кампании в социалните мрежи и други формати на активна гражданска ангажираност. Освен това те трябва да променят и нагласите, свързани с демокрацията на участието, и да привлекат повече физически лица (особено млади хора на възраст от 15 до 29 години) и организации в общността zaednoza.eu.

След като получат грант, бенефициерите ще трябва да създадат профил на организацията си и да публикуват кампании и събития в платформата zaednoza.eu. ЕП ще публикува и актуализира редовно всички комуникационни материали за ЕИ24 на тази платформа и ще насърчава бенефициерите на грантове да ги ползват.

Всички документи са достъпни единствено на английски език.

Запитванията във връзка с грантовете трябва да бъдат отправяни писмено до dgcomm-subvention@europarl.europa.eu. Всички въпроси и техните отговори ще бъдат публикувани на EU Portal с цел прозрачност и равно третиране на всички кандидати.

Всички необходими документи ще намерите на сайта на Европейския парламент.