English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за набиране на проектни предложения за 2023 година по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025)

Срок за кандидатстване: до 24.09.2023 г.

Министерство на младежта и спорта

на основание чл. 2 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба  № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (oбн., ДВ, бр. 48 от 2022 г., изм. в бр. 15 от 2023 г.)

 

ОБЯВЯВА

откриване на процедура за набиране на проектни предложения за 2023 година

по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по

чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025)

 • Ключова област 1: „Младежки дейности и младежка работа“;
 • Ключова област 2: „Младежки инициативи и кампании“;
 • Ключова област 3: „Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места“.

I. В настоящата процедура за набиране на проектни предложения съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта (oбн., ДВ, бр. 48 от 2022 г, изм. в бр. 15 от 2023 г.), могат да кандидатстват:

1. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел и/или предмет на дейност осъществяване на младежки дейности, които са изцяло с нестопански характер или които са със стопански  и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите, и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение;

2. неформални младежки групи, осъществяващи дейности в полза на младите хора в страната;

3. общини с население до 10 000 души;

4. училища, функциониращи в общини с население до 15 000 души.

В процедура за кандидатстване по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025) за 2023 г. могат да участват само юридически лица, които не са сключили договори за предоставяне на целево финансиране през същата година на кандидатстване по националните програми за младежта и за младежки дейности.

Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение. В случай на неспазване на това изискване, разглеждано и оценено ще бъде само проектното предложение, което е подадено първо в електронната платформа за кандидатстване и отчитане на проекти в Националната информационна система за младежта, администрирана от Министерството на младежта и спорта.

Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Наредбата, Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025) и Указанията за разработване, изпълнение и отчитане на проекти по Програмата за настоящата процедура.

Всяко проектно предложение следва да съдържа цели и дейности и може да бъде подадено само по една от ключовите области по Програмата. В противен случай, същото няма да бъде разгледано.

II. Минимален и максимален размер на финансиране за конкретен проект

Осигурените средства за изпълнение на Програмата за (2023-2025 г.) са в размер на 6 600 000 (шест милиона и шестстотин хиляди) лв.

Максималният размер на финансовия ресурс по настоящата процедура за кандидатстване е 3 912 332,41 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди триста тридесет и два лева и 41 ст.) лева.

Прогнозният дял на финансиране по всяка от ключовите области по Програмата може да бъде променян за всяка бюджетна година съобразно целите на държавната политика за младежта, както и при наличие на неусвоен финансов ресурс и потребност от допълнителен такъв в друга ключова област при провеждане на конкретна процедура.

III. Ключова област 1: „Младежки дейности и младежка работа“

Общият размер на финансовия ресурс по Ключова област 1: ,,Младежки дейности и младежка работа“ е 1 711 645,66  (един милион седемстотин и единадесет хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и 66 ст.) лева.

Максималният размер на финансовия ресурс за проекти на неформални младежки групи по Ключова област 1 е 100 000 (сто хиляди) лева.

Размер на финансиране за конкретен проект по настоящата процедура:

 • За проекти, които ще се реализират на местно ниво (едно населено място):

Минимален размер на финансиране на проект – 10 000 (десет хиляди) лева.

Максимален размер на финансиране на проект – 50 000 (петдесет хиляди) лева.

 • За проекти, които ще се реализират на общинско ниво (минимум две населени места в община):

Минимален размер на финансиране на проект – 10 000 (десет хиляди) лева.

Максимален размер на финансиране на проект – 70 000 (седемдесет хиляди) лева.

 • За проекти, които ще се реализират на областно ниво (две общини в една или повече области):

Минимален размер на финансиране на проект – 10 000 (десет хиляди) лева.

Максимален размер на финансиране на проект – 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.

 • За проекти на неформални младежки групи:

Минимален размер на финансиране на проект – 2 000 (две хиляди) лева;

Максимален размер на финансиране на проект – 5 000 (пет хиляди) лева.

IV.Ключова област 2: ,,Младежки инициативи и кампании“

Общият размер на финансовия ресурс по ключова област 2 ,,Младежки инициативи и кампании“ е 978 083,00 (деветстотин седемдесет и осем хиляди и осемдесет и три лева) лева.

 • Минимален размер на финансиране на проект – 20 000 (двадесет хиляди) лева.
 • Максимален размер на финансиране на проект – 100 000 (сто хиляди) лева.

Важно! Ключова област 2 се осъществява на национално ниво в минимум 10 административни области на страната.

V. Ключова област 3: ,,Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места“

Общият размер на финансовия ресурс по ключова област 3 ,,Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места“ е 1 222 603,75 (един милион двеста двадесет и две хиляди шестстотин и три лева и 75 ст.) лева. 

 • Минимален размер на финансиране на проект – 5 000 (пет хиляди) лева;
 • Максимален размер на финансиране на проект – 50 000 (петдесет хиляди) лева.

За проекти на неформални младежки групи:

 • Минимален размер на финансиране на проект – 2 000 (две хиляди) лева;
 • Максимален размер на финансиране на проект – 5 000 (пет хиляди) лева.

Максималният размер на финансовия ресурс за проекти на неформални младежки групи по ключова област 3 е 100 000 (сто и десет хиляди) лева.

VI. Времеви обхват на изпълнение на проектните дейности по всяка от тематичните области

 В рамките на настоящата процедура изпълнението на проектните дейности следва да бъдат с минимална продължителност от 3 (три) и максимална продължителност 6 (шест) месеца съгласно  Указанията, като същите следва да се реализират в периода от 01.01.2024 г. до 01.07.2024 г.

VII. Проектните предложения се подават в срок до 23:59 ч. на 24.09.2023 г.  чрез електронната платформа за кандидатстване и отчитане на проекти в Националната информационната система за младежта (https://nism.bg/).

VIII. Подробна информация относно процедурата може да бъде намерена на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта (http://mpes.government.bg/), секция „Програми“, както и на електронната платформа за кандидатстване и отчитане на проекти в Националната информационна система за младежта http://nism.bg.

Кандидатите имат възможност да задават въпроси относно условията/указанията по процедурата на следната електронна поща – npimd@mpes.government.bg, не по-късно от 3 работни дни преди изтичане на крайния срок за кандидатстване.

Преди изпращането на въпроси по електронна поща е важно кандидатът да се запознае подробно с всички обявени документи и условия по процедурата, публикувани от Министерството на младежта и спорта. Консултации по телефон и/или на място не се извършват.

 Всички документи можете да намерите на сайта на Министерството.