English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Засилване участието на уязвимите групи в политическите процеси чрез повишаване на осведомеността и застъпничество

Срок за кандидатстване: от 15.09.2023 г. до 01.11.2023 г.

Описание на програмата

Хората следва да се ползват от равни права и възможности независимо от своя расов или етнически произход, сексуална ориентация, възраст, или увреждане. Въпреки това, политическата и социалната динамика редовно поставя под въпрос участието на уязвимите групи във вземането на политически решения и в обществения живот, което често има трайни последици за представителите на тези групи както поотделно, така и като цяло. По тази причина, The Transatlantic Foundation (TF), в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe (ECE) на The German Marshall Fund of the United States, отправя покана за представяне на предложения. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество (ОГО) с цел разширяване участието на уязвимите групи в гражданското общество, политиката, и обществения живот в България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, и Словения.

Допустимост

Поканата е отворена за ОГО и организации с нестопанска цел, установени в България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, и Словения. Кандидатстващите организации трябва да демонстрират зачитане на основните права и ценности, на които е основан ЕС, както и доказан опит в насърчаването на гражданското участие на уязвимите групи в съответните държави - членки на ЕС.

Физически лица и организации с търговска цел НЕ са допустими кандидати. Освен това, кандидатите не могат да бъдат нито свързани лица, нито асоциирани лица, нито изпълнители на TF. В рамките на тази покана, TF ще подкрепи краткосрочни и средносрочни проекти с продължителност от 6 до 18 месеца с бюджет, вариращ от 10 000 до 25 000 евро за проекти в отделна държава и от 10 000 до 40 000 евро за трансгранични проекти.

Съфинансиране на проекта под формата на собствен принос или други грантове не от ЕС е добре дошло, но не е задължително.

Административните разходи (т.е. разходи за комунални услуги, счетоводство, и финансово управление) не могат да надвишават 7 % от общия размер на гранта. Наличният бюджет по поканата е 300 000 евро. TF си запазва правото да не отпусне всички налични средства, в зависимост от получените предложения и резултатите от оценките.

Видове допустими дейности:

Засилване общественото участие на уязвимите групи чрез кампании за повишаване на осведомеността, кампании за застъпничество, или образователни кампании. Повишаване на гражданското участие на тези групи на местно, регионално, или национално равнище по иновативен начин, като се обръща специално внимание на участието им в общественото обсъждане, вземането на политически решения, и имплементирането или мониторинга на политическите процеси Достигане до нови общности, привличане на нови активисти, и реагиране на възникващи нужди Устойчиво мобилизиране на общностите Насърчаване на междусекторното сътрудничество между ОГО и укрепване мрежите на продемократичните участници.

Дейностите по проекта трябва да се осъществяват в една или повече от посочените държави: България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, и Словения. Могат да се разглеждат и трансгранични дейности, включващи други държави от ЕС или извън него. Специално внимание трябва да бъде обърнато на насърчаването и защитата на правата и ценностите съгласно Договорите на ЕС и Хартата на основните права, както и на подхода, включващ равенството между половете на всички нива на изпълнение на предложения проект. Особено се насърчават да кандидатстват организации, които работят с лица или групи в периферни райони.

Процес на кандидатстване

Предложенията за проекти се изпращат на имейл EngagingCE@gmfus.org до полунощ (00:00) на 01.11.2023. При кандидатстване посочете референтния номер на поканата D2.8/D10-CfP-INT3 в полето „Относно“ на Вашия имейл. След получаванe на Вашата кандидатура ще получите потвърждение по имейл. За да подадат предложение за проект, организациите следва да попълнят формулярите, посочени на уеб страницата на Transatlantic Foundation, на английски или български език.

Ще бъдат разглеждани само предложения, подадени при използване на тези формуляри. Най-ранната възможна начална дата на одобрените проекти е 01.02.2024.

Няма ограничение на броя на кандидатурите, подадени от една организация, и на поканите, по които участва тя.

За да научите повече за действащата програма на ECE по отпускане на грантове, за подкрепата за гражданското общество, и за работата по подпомагане на демокрацията, моля, посетете https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe или ни пишете на EngagingCE@gmfus.org.

Информационна сесия за кандидатите ще се проведе на 28.09.2023 г. в 12:00 ч., за повече информация, моля вижте събитието в календара на НПО Портала.

Тази покана за представяне на предложения е публикувана като част от CERV програмата на ЕС PROTEUS от Transatlantic Foundation и е съфинансирана от Европейския съюз. Отговорност за нейното съдържание носи единствено Transatlantic Foundation и тя не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.