Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
21Приет е третият план за действие по глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ за периода 2016-2018 г.

Правна
Приет е третият план за действие по глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ за периода 2016-2018 г.

През септември 2011 година стартира инициативата „Партньорство за открито управление". Основна цел на инициативата е държавите, участващи в нея да поемат конкретни ангажименти за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии с оглед постигане на по-добро управление чрез приемането и изпълнението на периодични планове за действие в тези насоки. Към момента има 64 присъединили се държави, като България става официално част от инициативата през април 2012 г.

В рамките на изпълнението на заложените ангажименти в приетите до момента Първи и Втори  план за действие на страната ни бяха направени съществени изменения в законодателната уредба, свързани с подобряване прозрачността, включването на гражданите в управлението и достъпа до информация. Измененията в Закона за нормативните актове, които влизат в сила на 4 ноември 2016 г., въвеждат задължителна оценка на въздействието, без която става невъзможно приемането на нови и изменянето на действащи нормативни актове. Предварителната оценка на въздействието включва преценка дали промените са полезни за общественото развитие, дали разходите, които те налагат на гражданите и на бизнеса, са по-големи или по-малки от ползите. Наред с това, промените въвеждат и по-дълъг срок за обществени консултации – от 14 на 30 дни – с което се осигурява повече време за запознаване с предложения законов или подзаконов акт и за изразяване на мнение. През 2016 г. бяха въведени и изменения в Закона за достъп до обществена информация, с които се създават задължения, свързани с активно публикуване на информация в отворен машинночетим формат от институциите, увеличава се броят на субектите, задължени да публикуват обществена информация на своите интернет страници, категориите информация, подлежащи на публикуване, въвежда се и единна уеб-базирана платформа, на която ще бъде споделяна информация, в случай че е предоставяна по три заявления за достъп.

Третият национален план за действие на България за периода 2016-2018 г., който бе приет от правителството на 6 юли 2016 г., включва конкретни ангажименти и мерки в шест тематични области, които страната ни си поставя за изпълнение:

  • Електронно управление
  • Достъп до информация
  • Отворени градове
  • Гражданско участие
  • Почтено управление (Интегритет)
  • Отворени данни.

По-долу са разгледани някои от ангажиментите, които са важни за гражданските организации:

  •  Електронно управление

Една от мерките, предвидени за подобряване достъпа и качеството на публичните услуги чрез внедряване на инструментите на електронно управление, е прехвърлянето на първичната регистрация на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията и електронизация на единен регистър на неправителствените организации, поддържан от Агенцията. Това е едно от предвидените изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приети на първо четене от Народното събрание. В Плана е заложен срок до юни 2017 г., в който да бъдат факт използването на опростена и ускорена процедура на регистрация, на електронни услуги, както и наличието на достъпен и пълен регистър на НПО.

 

  • Гражданско участие

 1.  Подобряване качеството на провежданите обществени консултации.

Заложените мерки в тази насока включват, на първо място, подобряване функционалностите на Портала за обществени консултации като основен канал за комуникация със заинтересованите страни по всички предложения за нормативни актове и стратегически документи. На следващо място, предвидено е разработването на единни стандарти за избор на членове на обществени и консултативни съвети, както и на ясни механизми за публичност и прилагане на техните решения в изработването на политики. И не на последно място, предвижда се в сътрудничество с граждански организации да бъдат подготвени обучителни програми за повишаване уменията на представители на администрацията за провеждането на ефективни обществени обсъждания и предоставянето на обратна връзка по направените предложения, както и разработване на практически насоки/ наръчник за включване на гражданите в обществените консултативни процеси.

2. Въвеждане на възможност за национална електронна подписка за национална и местна гражданска инициатива; изменение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Понастоящем Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление не предвижда възможност за организиране на електронна подписка за национална и местна гражданска инициатива, като такава възможност е предвидена единствено за европейска гражданска инициатива. Улесняването на процедурите за организиране на национални и местни граждански инициативи чрез намаляване на бюрократичните пречки посредством новите технологии ще доведе до насърчаване самоорганизацията на гражданите и по-активно участие в процесите на вземане на решения. Съпътстващите в тази насока изменения в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление се предвиждат до юни 2018 г.

3.  Актуализиране на Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации и приемане на нов план и отговорна институция за изпълнението й.

Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации в Република България е приета от Министерски съвет през 2012 г. Към момента Стратегията е с изтекло действие (до 2015 г.) и няма отговорна институция, която да е ангажирана с нейното актуализиране и последващо изпълнение. В този смисъл, до края на 2017 г. е заложено актуализирането на Стратегията и приемането на нов план за нейното изпълнение с цел създаването на условия за ефективна работа на гражданския сектор, който да допринася активно за подобряване на управлението, да предоставя ефективни услуги и да увеличава своята експертиза.

  • Други мерки

Някои от останалите мерки, предвидени в Плана за действие за периода 2016 – 2018 г. включват:

-  Подобряване достъпа до информация и разширяване на обхвата на публикуване на данни в отворен формат от местната власт с цел по-активно включване на гражданите в разработването на общински публични услуги и процеса на взимане на решения на местно равнище. Срок на изпълнение: декември 2017 г.

- Осигуряване на по-висока прозрачност на публичните финанси на местно ниво чрез предоставянето на разбираема информация относно общинските бюджети или на т.нар. „граждански бюджет",  като се цели по-активно и информирано участие на гражданите в процесите на управление и контрол на общинските бюджети. Предвижда се пилотно въвеждане на „граждански бюджет“ в Столична община. Краен срок на изпълнение: юни 2017 г.

- Разработване на Стратегия за корпоративна социална отговорност, с която да се подобри сътрудничеството между държавата и бизнеса в социалната сфера, като се осигури предвидимост и систематичност на държавните стимули за корпоративната социална отговорност. Срок на изпълнение: юни 2018 г.

 

Особено важно е предложението, свързано с гаранциите за изпълнение на заложените мерки в Плана, е създаването на постоянна платформа за наблюдение и оценка на изпълнение на плановете по инициативата съвместно с НПО и другите заинтересовани страни. В момента този процес не е систематичен и структуриран, като се разчита на активност от страна на гражданските организации. Създаването на постоянен механизъм за съвместно наблюдение и оценка ще даде възможност да се увеличи честотата на предоставяне на информация относно изпълнението на поетите ангажименти, да се създадат устойчиви форми на сътрудничество, а оттам да се стимулира гражданското участие.
Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

11.03.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари -  8 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари - 8 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

27.02.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

12.02.2019
Важно за всички ЮЛНЦ Важно за всички ЮЛНЦ

До 15 февруари 2019 г. ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на служителите си в изпълнение ...