Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
25Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (4 – 8 ноември 2019 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (4 – 8 ноември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от Български център за нестопанско право.

 

ОБНАРОДВАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Няма за периода

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера:

Близо 500 000 души с увреждания са получили подкрепа със средства от държавния бюджет през 2018 г. За добавки за социална интеграция през същата година са били платени 151 568 051 лв. Това се посочва в Доклада за изпълнението на Националната стратегия за хората с увреждания в периода 2016-2018 г., който беше одобрен от правителството.

Документът отразява постигнатите резултатите в изпълнението на държавната политика за хората с увреждания по посочените в националната стратегия ключови приоритети до 2020 г.  Докладът отчита също дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет, който е консултативен орган при осъществяване на политиката за хора с увреждания, както и на сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.

Подобряване на достъпа на хора с увреждания до публични и жилищни сгради, финансиране на проекти за започване и стартиране на самостоятелна стопанска дейност, стимулиране на работодатели да създават по-добри условия за работници с намалена работоспособност са част от мерките, заложени в Плана за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания за периода 2019-2020 г., който беше одобрен от правителството.

В плана се предвиждат по-целенасочени, последователни, координирани и рационални действия и подходи от страна на всички заинтересовани страни, с оглед не само постигане на целите, заложени в Националната стратегия за хората с увреждания, но и във връзка с прилагане на изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания в Република България.

Правителството призна Сдружение „Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ (БАРИС) за национално представителна организация за срок от четири години. Основните цели на БАРИС са да защитава правата и интересите на своите членове, деятели и хора с увреждания, като създава условия за тяхното пълноценно участие в обществото. Акцент в дейността на Сдружението е организиране и провеждане на мероприятия за социално включване чрез спорт на национално ниво, в съответствие с международните ангажименти на БАРИС като член на Международната асоциация за рекреация и спорт. Сдружението осъществява дейности в обществена полза и работи активно за социалното приобщаване на хората с увреждания в България.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В социалната сфера

Срок за коментари: 01.12.2019 г.

В отчета се правят следните заключения и препоръки:

-  Балансираното демографско развитие на населението в страната ни е национален и социален приоритет от огромно значение, изискващ максимална концентрация на усилията и провеждане на активна, целенасочена и последователна правителствена политика, както и обединение и координиране на действията на  органите на властта, институциите и структурите на гражданското общество на централно, регионално и местно ниво.

- Създаване на условия за пълноценно социално развитие на младите хора (вкл. създаване на семейство, отглеждане и възпитание на деца и активно участие в гражданското общество).

- Особено внимание се обръща върху работата на екипите за обхват с обществеността в общините с преобладаващи уязвими групи население и деца в риск от тези групи; популяризиране на взаимодействието на екипите за обхват и местните неправителствени организации и сдружения по места.

- Министерство на културата - За развитие на любителското творчество през  2018 г. са  подкрепени финансово 50 проекта на общини, читалища и неправителствени организации, на обща стойност 140 000 лв..

- Агенция за хората с увреждания -Към 31.12.2018 година разходът по този показател е в размер на 266 052,16 лева за 20 организации, като тук се отчита финансирането на проекти на неправителствени организации за професионално обучение и преквалификация, рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания.

Срок за коментари: 05.12.2019 г.

На основание чл. 27. ал. 1 от Закона за социално подпомагане, средствата по Фонд Социална закрила се разходват за:

1. социални помощи;

2. целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;

3. проекти в подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия;

4. изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане – не повече от 2 на сто от годишния бюджет на фонда;

5. придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;

6. изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;

7. издръжка на дейността на фонда – не повече от 5 на сто от набраните средства.        В тази връзка съгласно чл. 27, ал. 4 от Закона за социално подпомагане е регламентирано утвърждаването на методика за разпределение на средствата по ФСЗ от министъра на труда и социалната политика.

 

Предложението за отмяна на приетия Закон за социалните услуги (ДВ, бр. 24, 22.03.2019 г.) е внесено от народни представители от групата на Обединените патриоти. Законът за социалните услуги е предвидено да влезе в сила от 1 януари 2020 г., като мотивите на вносителите на предложението за отмяна не включват оценка как това ще се отрази на социалната система.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Актуализираните Стандарти за провеждане на обществени консултации представят основните етапи от подготовката, провеждането и оценката на обществени консултации, както и стандартите за тяхното практическо прилагане от страна на публичната администрация, включително отчитането на приноса на участниците в обществените консултации и са структурирани в три раздела:

→ Раздел I:   Общи принципи и процедури за провеждане на обществени консултации;

→ Раздел II:  Обществени консултации, провеждани от централните органи на изпълнителната власт;

→ Раздел III: Обществени консултации, провеждани от органите на местната власт.

 

КАЛЕНДАР

Няма

 

АКЦЕНТИ

Вижте материала Из проекта на бюджет 2020: интересно за ЮЛНЦ

Автор: Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 18 ноември 2019

 

 

 

Сходни публикации

22.07.2021
Партньорство за открито управление е възможност за повече гражданско участие Партньорство за открито управление е възможност за повече гражданско участие

„Партньорство за открито управление“ е международна инициатива, чиято цел е да бъдат постигнати ...

20.07.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (12 – 16 юли 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (12 – 16 юли 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

12.07.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 9 юли 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 9 юли 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...