English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (10 – 14 май 2021 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (10 – 14 май 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. НПОNormaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В социалната сфера:

 

Одобрeни са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер 120 000 000 лв. за финансиране на проекти „Заетост за теб“, „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“, „Запази ме“ и „Родители в заетост“.

 

В сфера права на човека:

С Определението се допуска за разглеждане по същество искането на общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 6, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 от Конституцията във връзка с отговор на следния въпрос:

Как следва да се разбира понятието „пол“, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичен пол?

Конституирани са като заинтересувани институции по делото: Народното събрание, президента на Република България, Министерския съвет, министъра на правосъдието, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, Върховния административен съд, главния прокурор, Комисията за защита от дискриминация, Висшия адвокатски съвет и омбудсмана, като им се предоставя 30-дневен срок от уведомяването да представят становище по делото.

Отправена е покана до: Българската православна църква, Католическата църква в България, Мюсюлманското изповедание, Религиозната общност на евреите в България, Арменската Апостолическа Православна Света Църква, Съюза на юристите в България, Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Българската психиатрична асоциация, Дружеството на психолозите в България, Българското дружество по генетика и геномика на човека, които могат да дадат писмени становища по предмета на делото в 30-дневен срок от уведомяването и получаването на преписи от искането и от Определението.

Отклонени са като недопустимо искането на общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за тълкуване на чл. 5, ал. 1, 2 и 4, чл. 13, ал. 3, чл. 14, чл. 32, ал. 1 и чл. 47, ал. 2 от Конституцията, както и за отговор на следните тълкувателни въпроси:

1. Как е решен на конституционно ниво въпросът за баланса между понятието „пол“, възприето от върховния закон, и правото на личен живот по чл. 32, ал. 1 от Конституцията в аспекта на възможността държавните органи на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български гражданин, който се е самоопределил към пол, различен от биологичния?

2. Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3 от Конституцията предимство на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (КЗПЧОС, ратифицирана със закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.; обн., ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм., бр. 137 от 1998 г.; попр., бр. 97 от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.), и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз пред обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията на Република България?

Определението е подписано с особено мнение по допуснатото искане от съдиите Гроздан Илиев и Надежда Джелепова и особено мнение по т. 1 и 2 от съдията Филип Димитров.

Освобождава се Ангел Христов Чолаков от длъжността постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО.

Назначава се Николай Милков Милков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република, и за постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО със седалище в Париж.


РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

нищо

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Крайният срок за подаване на оферти за участие е до 02.06.2021, 23:59 ч. в ЦАИС ЕОП


Точно преди една година 14 граждански организации бяхме избрани за членове на Съвета за развитие на гражданското общество. Министерски съвет обаче не взе решение Съветът да заработи и беше пропусната една година на диалог и решения.

Днес, 14-те организации изпращаме Отворено писмо, за да напомним за Съвета за развитие на гражданското общество, който чака да заработи, и защо това е важно да се случи.

 

КАЛЕНДАР

  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.
  • До 30 септември 2021 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2020 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.
    От 1 март до 30 юни 2021 г. -
    Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2020 г., с приходи и разходи над 500 лв. по смисъла на Закона за счетоводството, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД) си през 2020 г. в НСИ.

 

АКЦЕНТИ


ОТВОРЕНО ПИСМО от членовете на Съвета за развитие на гражданското общество

 

 

Сходни публикации

Провеждане на онлайн заседания на Общото събрание

Провеждане на онлайн заседания на Общото събрание

Автор: Адв. Радина Банова-Стоева, Български център за нестопанско право Мерките при COVID 19 ни научиха на много неща, едно от

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11.12. – 15.12.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11.12. – 15.12.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Могат ли директори/управители на фондации и сдружения да сключват договор за управление и контрол?

Могат ли директори/управители на фондации и сдружения да сключват договор за управление и контрол?

В началото на тази година колеги се обърнаха към нас с казус: законният представляващ на юридическо лице с нестопанска цел