English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 ноември – 12 декември 2022 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 ноември – 12 декември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Съветът за развитие на гражданското общество пита по какви приоритети да се осъществява финансирането на обществено значими проекти на гражданските организации

Съветът за развитие на гражданското общество обявява обществена консултация за тематичните области, които да залегнат в грантовата схема, по която ще се осъществи финансирането на обществено значими проекти на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза.

Консултацията се провежда в периода 2 – 16 декември 2022 г. и се осъществява чрез попълване на анкета за избор и приоритизиране между 5 дефинирани области. За участие в анкетата, моля следвайте линка - https://forms.office.com/e/0yfUphNNtP

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта (oбн., ДВ, бр. 48 от 2022 г.).

Обявена е обществена консултация във връзка с проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта. Съществен акцент в проекта са промени, свързани с конституиране на експертната комисия, оценяваща проекти за финансова подкрепа, и извършването на самия процес по оценка. Изрично е посочено, че членовете и резервните членове на комисията могат да бъдат щатни служители на ММС, както и външни за администрацията лица, а като наблюдатели могат да бъдат канени и представители на гражданския сектор. Предвижда се експертната комисия да извършва оценка на проектните предложения съгласно Вътрешните правила за администриране на национални програми за младежта по утвърдена от министъра на младежта и спорта методика за оценка. Новата процедура за оценка предвижда двама оценители да поставят оценка от 0 до 100 точки, като при разлика в поставените оценки с повече от 25 точки проектът се разглежда от трети оценител (в следствие се приема средноаритметичната стойност между оценката на третия оценител и тази на оценителя с по-близка стойност).

ЗАКОНОПРОЕКТИ ВНЕСЕНИ В НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Можете да изпращате становища по законопроекти внесени в Народното събрание до парламентарните комисии, на които е разпределен съответният законопроект.

Законопроект за изменение и допълнение на закона за хората с увреждания

Група народни представители предлагат изменение в Закона за хората с увреждания във връзка със зачестилите случаи на забавяне от страна на ТЕЛК или НЕЛК да издадат ново експертно становище при изменение на състоянието или да подновят досегашното. В резултат много хора с увреждания са били поставяни в ситуация на липса на действащо експертно решение, съответно спиране на съответната финансова подкрепа, достъп до грижа или права, които произхождат от притежаването на такова експертно решение. Предлаганите промени Определяне на процедурата за продължаване действието на предходно експертно решение, когато е налице забавяне от страна на ТЕЛК/НЕЛК в издаването на ново експертно решение.


Автор: Радина Банова-Стоева, Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Провеждане на онлайн заседания на Общото събрание

Провеждане на онлайн заседания на Общото събрание

Автор: Адв. Радина Банова-Стоева, Български център за нестопанско право Мерките при COVID 19 ни научиха на много неща, едно от

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11.12. – 15.12.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11.12. – 15.12.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Могат ли директори/управители на фондации и сдружения да сключват договор за управление и контрол?

Могат ли директори/управители на фондации и сдружения да сключват договор за управление и контрол?

В началото на тази година колеги се обърнаха към нас с казус: законният представляващ на юридическо лице с нестопанска цел