English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (1 май – 5 май 2023 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (1 май – 5 май 2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   


ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера работа на парламента във връзка с развитие на гражданското общество и защитата правата на човека

Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

В Правилника на 49-то Народно събрание се запазва  Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество с непроменени спрямо предходно действащия Правилник функции:

1. дава становища по предложенията за референдуми и граждански инициативи по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и петиции по чл. 45 от Конституцията;
2. разглежда и дава становища по онлайн петиции на гражданите;
3. провежда обществени обсъждания по въпроси от значим обществен интерес;
4. осъществява парламентарно и гражданско наблюдение на дейността на държавните регулаторни органи чрез публични обсъждания; заключенията от обсъжданията се изпращат на съответните компетентни комисии;
5. разглежда и дава становища по предложения за подобряване на законодателството, свързани със случаи, водещи до ангажиране на отговорност на държавата за вреди;

Към Комисията следва да се създаде Обществен съвет от представители на граждански организации, който да я консултира. Комисията следва да приеме правила за формиране на съвета и взаимодействието с гражданското общество.


РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера

Приет е План за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Правителството прие План за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 и Отчет на Плана за действие за периода 2021-2022 г.

Основният фокус в документа е поставен върху мерките в областта на заетостта и образованието. Сред акцентите в Плана за действие са и дейностите за насърчаване стартирането и развитието на социални предприятия, повишаване на средната и минималната работна заплата, осигуряване на достъп до качествено здравеопазване, увеличаване на размерите на пенсиите. Документът включва и мерки за създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот и осигуряване на социално-икономическата им защита.

Изпълнението на Плана за действие цели не само постигане на различните приоритети на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, но и подобряване на координацията между всички ангажирани институции. Реализирането на предвидените в документа мерки и дейности ще допринесе и за постигането на националната цел на България за намаляване на броя на хората в риск от бедност или социално изключване със 787 000 души до 2030 г.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Правилник за организацията и дейността на фонд „Социална закрила“

С приемането през месец декември 2022 г. на Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, в сила от 01.06.2023 г., се създадоха условия за предоставяне на по-добра социална подкрепа на уязвимите групи на обществото, което налага привеждане на разпоредбите на Правилника в съответствие с промените, които касаят дейността и организацията на ФСЗ. Част от промените, които налагат отменянето на досега действащия правилник и приемането на нов се отнасят да промяна на начина на предоставяне на социални помощи. Социалната подкрепа ще се отпуска чрез реализиране на целеви социални програми в подкрепа на лица и семейства от уязвими социални групи като редът за предоставянето й ще бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на целевата програма.

Краен срок за становище  - 29.05.2023 г.


ЗАКОНОПРОЕКТИ ВНЕСЕНИ В НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Можете да изпращате становища по законопроекти внесени в Народното събрание до парламентарните комисии, на които е разпределен съответният законопроект.В сфера свобода на сдружаване


ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АГЕНТИ

Идентичен Законопорект бе предложен от същата парламентарна група в предходното 48-о Народно събрание. В рамките на работата на 48-то НС Законопроектът не бе разгледан от нито една от комисиите, на които бе разпределен.

Научете повече за този тип законопроекти в статиите Законът на САЩ за „чуждестранните агенти“ (ФАРА) и  Законопроект за „регистрация на чуждестранни агенти“ – когато законодателната инициатива се използва за политическа пропаганда и атака срещу правата на гражданите
В сфера защита от домашно насилие

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Законопроектът е предложен от група народни представители от ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Законопроектът е предложен от група народни представители от БСП за България

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Законопроектът е предложен от група народни представители от ИТН.


ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Законодателство на ЕС в областта на външната намеса: Застрашено ли е гражданското общество?

230 граждански организации от държави от целия ЕС се обединиха, за да изразят своята загриженост и несъгласие с предложената директива за "чуждестранна намеса."

Разобличаване на чужди агенти или просто лов на вещици?

Само няколко парламентарни дни трябваха на "Възраждане", за да креснат отново от най-високата трибуна в държавата срещу гражданския сектор, който в някои сфери направо замества абдикиралата държава.

Когато говорим за защита на правата на уязвими групи като деца, хора с увреждания, бежанци, малцинствени групи, точно гражданският сектор е незаменим фактор. Гражданският сектор обаче, настояващ за права и политики, провокиращ мислене и формиращ мнения, никак не се нрави на националистически сектор. Преди първи борци срещу гражданските движения бяха "Обединени патриоти". Сега са "Възраждане".

Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2022 – задължения, срокове, документи

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация и читалище - следва да спазва принципите на прозрачност и отчетност. Когато говорим за годишно отчитане на ЮЛНЦ, винаги трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ).

В този материал ще намерите отговорите на въпросите - в кои случаи, какви документи, къде и в какви срокове трябва да подадем, за да отчетем дейността си (или липсата на такава) за изминалата 2022 година?

КАЛЕНДАР
  • До 30 септември 2023 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2022 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2022 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията
  • До 30 юни 2023 г. - Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2022 г., с приходи и разходи над 500 лв. по смисъла на Закона за счетоводството, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД) си през 2022 г. в НСИ.
  • До 30 юни 2023 г. - Всички ЮЛНЦ - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални, облагаеми представителни разходи и/или други видове облагаеми разходи през 2022 г., са длъжни да подадат ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2022 г. в НАП.

АКЦЕНТИ

Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2022 – задължения, срокове, документиСходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 26 април 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 26 април 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Екология и климатични промениПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 4 АПРИЛ 2024 Г. за създаване на Съвет

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 март, 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 март, 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКНищоРЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТНищоОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ В социалната сфераПроект на

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 февруари – 8 март, 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 февруари – 8 март, 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКВ сфера гражданско участиеРЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за прякото участие на