English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28.08. – 01.09.2023 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28.08. – 01.09.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Сфера Образование

С ДВ, бр. 75 от 01.09.2023 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. В Наредбата са отразени изменения в приложение № 5 към чл. 11, ал. 3 „Рамкови изисквания при организиране на часа на класа“. В таблицата от приложение са направени изменения по отношения на ред „Военно обучение и защита на родината“ като 5-те часа от IX клас са прехвърлени в XI клас, заедно със съответстващи изменения в колона „Общо“ за всеки клас.

Със същия брой на ДВ е обнародвана и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда. С Наредбата, освен някои изменения, се приемат и нови размери на минималните основни месечени заплати на педагогическите специалисти, както следва:
ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Сфера Доброволчество


На страницата на Портала за обществени консултации е обявен Консултационен документ относно концепцията за Закон за доброволчеството. Консултационният документ е разработен във връзка с изпълнение на мярка 22.1.3 „Одобряване от Министерския съвет и внасяне в Народното събрание на законопроект за доброволчеството" от Програмата за управление на Република България (юни 2023 г.-декември 2024 г.).
Срок за подаване на становище: 16.09.2023 г.


Сфера Икономика

Обявена е обществена консултация относно Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на минималната работна заплата за страната за 2024 г. Предлага се минималната работна заплата за страната от 01.01.2024 г. да стане 933 лв.

Срок за подаване на становище: 01.10.2023 г.Автор: Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 26 април 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 26 април 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Екология и климатични промениПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 4 АПРИЛ 2024 Г. за създаване на Съвет

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 март, 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 март, 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКНищоРЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТНищоОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ В социалната сфераПроект на

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 февруари – 8 март, 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 февруари – 8 март, 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКВ сфера гражданско участиеРЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за прякото участие на