English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04.09. – 08.09.2023 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04.09. – 08.09.2023 г.)


НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.
Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Сфера Обществен ред

С Държавен вестник, бр. 76 от 05.09.2023 г. е обнародвано Постановление № 123 от 31 август 2023 г. за допълнение на Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността, приета с Постановление № 262 на Министерския съвет от 2009 г. С обнародваното постановление е приeто допълнение на чл. 8, ал. 2, т. 5 от Наредбата, с оглед което информация в единната система се подава не само за продължително пребиваващите чужденци и граждани на ЕС, но и за тези с дългосрочно или постоянно право на пребиваване.


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Сфера Здравеопазване

В рамките на два дни, 07-08.09.2023 г., след началото на есенната сесия на Парламента, народните представители внесоха 4 законопроекта за допълнение и изменение на Закона за здравето:
1.    В първия ЗИД група народни представители предлагат дефиниция на института на първата помощ;
2.    Във втория се съдържа допълнение на чл. 94 от ЗЗ, в който са уредени задълженията на пациента, като се предлага добавяне на 7 нови точки;
3.    Уредба на медицината от разстояние се съдържа в третия ЗИД;
4.    Народните представители предлагат създаване и на Стратегически здравен съвет, но в отделен, четвърти законопроект.
Отделно от посочените по-горе ЗИД на ЗЗ, Министерски съвет същи е внесъл в НС свой ЗИД на ЗЗ, с който се предлага премахване на Ковид-19 като едно от заболяванията, при наличие на които пациентът подлежи на задължителна хоспитализация.


МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Заседание на 07.09.2023 г.

Министерският съвет прие Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие.

Съгласно ангажимент, поет от РБългария още през 2015 г., страната ни е задължена ежегодно да представя пред Европейската комисия информация за постигнатия напредък в изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН в нарочен раздел от Националната програма за реформи, както и регулярно да извършва и представя пред ООН Доброволен преглед на изпълнението на ЦУР. С това решение на МС от 07.09.2023 г. се осигурява рамката за извършване на мониторинг на националния напредък по отношение на изпълнението на ЦУР, както и информационното обезпечаване на процеса, като се конкретизират функциите на Националния статистически институт по отношение публикуването на националния списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на ЦУР и регулярната актуализация на стойностите на одобрените показатели.

Кабинетът одобри промени в Закона за здравето

МС одобри проект на Закон за изменение на Закона за здравето, който да позволи отпадането на задължителната изолация на лица, болни от COVID-19, както и на задължителната карантина на контактните на тези лица. Този ЗИД идва с оглед отменената от СЗО на 05.05.2023 г. ситуация на спешност за общественото здраве от международно значение поради COVID-19. След анализ на епидемичната ситуация в България, вземайки предвид ниската заболеваемост и ниските нива на хоспитализация и смъртност, експертите в Министерството на здравеопазването постигнаха консенсус да бъде предложена законодателна промяна, която да позволи отмяна на въведената към момента задължителната изолация и карантина при COVID-19.

Заболяването продължава да представлява пандемия, поради неговото разпространение по целия свят, но не изисква прилагането на спешни противоепидемични мерки за овладяване на епидемични вълни. Натрупаното имунно население и циркулиращите варианти спомагат заболяването към момента да преминава в сравнително лека форма и болните да не представляват съществен рисков фактор за здравето на обществото.


Опростяват се процедурите при събиране на доказателства, връчване и предаване на книжа по граждански и търговски дела в трансгранични производства

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), чрез който се опростяват и рационализират механизмите за сътрудничество при събиране на доказателства и при предаване и връчване на съдебни и извънсъдебни документи между държавите членки на ЕС по граждански и търговски дела. Поставя се акцент върху по-ефективната защита на децата в производствата по признаване и изпълнение на решения по семейноправни въпроси с трансгранични последици.

Предлаганите промени осигуряват прилагането на три регламента на ЕС в сила от 2022 г.: Регламент (ЕС) 2020/1783 (за директното събиране на доказателства), Регламент (ЕС) 2020/1784 (подобрение на механизма за връчване на съдебни книжа) и Регламент (ЕС) 2019/1111 (за установяване на единни правила за компетентност при развод, законна раздяла и обявяване на брака за недействителен, както и при спорове относно родителската отговорност с международен елемент).

Обвиняемите задължително ще бъдат информирани за правната помощ и условията за нейното получаване

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), който предвижда изрично правото на правна помощ на обвиняемите и предоставяне на информация как тя да бъде получена. Посоченият ЗИД е резултат от транспониране на Директива 2012/13 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство. Заради непълното транспониране на директивата ЕК стартира наказателна процедура срещу България.

Предвижда се въвеждане на декларация-приложение по образец в Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за митниците, Закона за военната полиция, както и в Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“ за  правото на задържаните да получат писмена декларация за правата си, като им се даде възможност да я прочетат и да я запазят през целия период на задържането.
Разширява се кръгът на лицата, които не могат да бъдат свидетели по делото - не се допускат показания на оперативни работници, провели разузнавателна беседа с обвиняемия, докато е бил заподозрян. Промяната е свързана с изпълнението на осъдителното решение на ЕСПЧ по делото „Димитър Митев срещу България“, както и от препоръки в доклади на правозащитни институции.

Предлага се също свидетелят да има право да се яви с адвокат на разпит (до сега свидетелят имаше право само да се консултира с адвокат) ако смята, че с отговора на поставения въпрос се засягат правата му по чл. 121 от НПК, а при направено искане от негова страна разследващият орган или съдът да му осигури тази възможност.

Одобрени са близо 63 млн. лева за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 63 053 544 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на непредвидени разходи за провеждане на спасителни и аварийно-възстановителни работи, преодоляване на последиците от бедствия.

Одобрен е доклад с нови и актуализирани мерки в Националната програма за реформи на Република България за 2023 година

Министерският съвет прие доклад и отчетна таблица към Националната програма за реформи (НПР) за тази година. Документите съдържат мерки в отговор на Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 24.05.2023 г., която съдържа три специфични препоръки за България.

Чрез една от предвидените мерки се дава възможност уязвими семейства да бъдат компенсирани за високото ниво на инфлация, вследствие на ръста в цените на петрола, газа и електричеството в резултат от военната агресия на Русия в Украйна, за да могат да се справят с повишените разходи за потребление на енергия.

С изпълнение на мерки, свързани с квалификация и кариерно развитие на заети лица, ще се осигурят възможности за обучения за придобиване на дигитални умения.

Предвидено е изграждане на обучителен център като елемент от националната система за киберсигурност и подобряване на капацитета за реагиране при инциденти с компютърната сигурност.

Поет е ангажимент да се осигури подкрепа чрез Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 за изграждане на национална мрежа от Европейски цифрови иновационни хъбове и развитие на капацитета на избраните национални цифрови и иновационни хъбове за предоставяне на услуги в областта на дигиталните и зелените технологии за малки и средни предприятия и за публични организации за техните неикономически дейности.

С мярката „Нови умения“ по Програмата „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 е предвидена подкрепа за предприятията за изкопаеми горива, чрез която да се посрещнат динамичните промени в производствата и да се осъвременят знанията и уменията на заетите лица, вкл. тези в риск от загуба на работа, поради преструктуриране, закриване на неекологични дейности и др.


ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Сфера Образование


Проект на РМС за изменение на ННП ВИХРЕН, одобрена с РМС № 577 от 2018 г., и ННП ВИХРЕН - 2021, одобрена с РМС № 593 от 2021 г.

Националната научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ННП ВИХРЕН), със срок на изпълнение до 2025 г., и националната научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ – 2021 (ННП ВИХРЕН– 2021), със срок на изпълнение до 2028 г., подкрепят работата в България на учени с високи постижения в науката, като схемата за „водещи изследователи“ подпомага учени, които са установени лидери в научните изследвания със значителни научни постижения, а схемата за „установени изследователи“ има за цел да подпомогне учени, които са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изпълняват изследователска програма в българска академична институция.

С предложеното изменение на двете програми ННП ВИХРЕН и ННП ВИХРЕН – 2021 ще се актуализират лимитите за разходите за възнагражденията на членовете на научните екипи. Необходимостта от актуализиране е свързана с трудности при структуриране на работните екипи, тъй като при започване на програмата възнагражденията са били атрактивни, но не са актуализирани в последните 4 години с оглед инфлацията в периода след стартирането на програмата.

Срок за подаване на становище: 04.10.2023 г.
Автор: Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 26 април 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 26 април 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Екология и климатични промениПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 4 АПРИЛ 2024 Г. за създаване на Съвет

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 март, 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 март, 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКНищоРЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТНищоОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ В социалната сфераПроект на

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 февруари – 8 март, 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 февруари – 8 март, 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКВ сфера гражданско участиеРЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за прякото участие на