English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (11.09. – 15.09.2023 г.)

 
Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (11.09. – 15.09.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Сфера дейност на Народното събрание

С Държавен вестник, бр. 79 от 15.09.2023 г., е обнародвано РЕШЕНИЕ за работата на Народното събрание през септември и октомври 2023 г. Приети са следните решения:
1. Народното събрание провежда пленарни заседания на 18, 19, 25 и 26 септември и на 2 и 3 октомври 2023 г.
2. Народното събрание не провежда пленарни заседания във времето:
а) 11 – 13 октомври 2023 г. включително;
б) 18 – 20 октомври 2023 г. включително;
в) 25 – 27 октомври 2023 г. включително.
3. Във времето по т. 2 се провеждат заседания на парламентарните комисии.
4. На народните представители се признават транспортни разходи, извършени само по повод участие в пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Сфера Здравеопазване

Законопроект за допълнение на Закона за здравето

Група народни представители предлагат въвеждане на Мобилна медицинска помощ, както и създаване Изпълнителна агенция „Превенция, профилактика на здравето и медицински проучвания“. Датата на постъпване на законопроекта е 14.09.2023 г., като той е разпределен за разглеждане на Комисия по здравеопазване (водеща) и Комисия по бюджет и финанси (участваща).


МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


Заседание на 13.09.2023 г.

Работа за близо 10 000 безработни ще бъде осигурена по Националния план по заетостта за 2023 г.

Бюджетът на Плана по заетостта за 2023 г. е 73 млн. лв. В резултат от изпълнението на заложените в него дейности се очаква средногодишната стойност на безработицата в България да се понижи до 4,1% от икономически активното население. Предвижда се около 9 500 работещи и безработни да бъдат включени в обучения, за да станат по- конкурентоспособни на пазара на труда.

Включените в програми за заетост безработни на пълен работен ден ще получават трудово възнаграждение от 780 лв., което ще се субсидира от държавата. Субсидия със същия размер ще получават и работодателите, наели безработни по мерки от Закона за насърчаване на заетостта. Трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“ ще се повиши от 860 лв. на 920 лв.

Увеличават се и заплатите на наетите по националната програма „Активиране на неактивни лица“. Възнагражденията на младежките медиатори към общините ще се повишат на 950 лв., на психолозите и мениджърите на случай - на 1 070 лв., а на ромските медиатори - на 950 лв. На 820 лв. се увеличават и заплатите на наетите висшисти по програмите „Помощ за пенсиониране“ и „Мелпомена“, както и по Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания.

Правителството се разпореди с имоти

Сред имотите, с които МС взема решение за разпореждане с тях, са имот в гр. Сливен, представляващ частна държавна собственост, който МС предоставя за безвъзмездно ползване на Българския червен кръст (БЧК) за срок от 10 г.

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне на обособена част от имот - публична държавна собственост за управление на Министерството на здравеопазването, за изграждане на оперативна база за HEMS за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата. Имотът се намира в гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен.

България ще предложи европейска олимпиада по гражданско образование

На предстоящата на 19.09.2023 г. неформалната среща на министрите на образованието на ЕС, която ще се проведе в испанския град Сарагоса в рамките на Испанското председателство на ЕС, българският заместник-министър на образованието и науката Наталия Митева ще предложи на своите колеги провеждане на Олимпиада по гражданско образование. Към момента Олимпиадата се провежда на национално ниво в страната ни и целта е да се даде предложение тя да се превърне да стане европейска инициатива. България ще отбележи добрата практика за изучаване на предмета гражданско образование. България ще изрази позицията, че ценностите, които са в основата на единството в ЕС са изрично регламентирани в Закона за предучилищното и училищното образование. Темата присъства в държавните образователни стандарти и на ниво учебна програма в различни предмети.

Ден преди тази среща, отново в Сарагоса, Кралство Испания, извънредният и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания г-н Алексей Андреев е с предоставен мандат от МС да вземе участие в заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт - част „Младеж“, и съобразно хода на дискусията да изрази позицията на страната на тема „Как да ангажираме Европа с нейната младеж? Образование, права и благосъстояние на младите хора“.


ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


Сфера Здравеопазване

Проект на Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

Визията и стратегическите цели на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г. (НСЕЗДЗС) отчитат стратегическата рамка на глобално, европейско и национално ниво по отношение на политиката по здравеопазване и политиката в областта на електронното управление, както те са определени в посочените по-долу стратегически и програмни документи. НСЕЗДЗС е част от Националната програма за развитие „България 2030“ (НПР БГ 2030), одобрена с Решение № 33 на Министерски съвет от 20.01.2020 г. Националната програма е рамков стратегически документ, в чиито стратегически цели попадат ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата.

Една от интегрираните оси на развитие в Програмата е „Духовна и жизнена България“. Приоритет 12 от тази ос е „Здраве и спорт“ и неговата основна цел е подобряване на здравните характеристики на населението и повишаване на качеството на човешкия капитал в страната. Поставя се акцент върху осигуряването на равен достъп за всички до качествени здравни услуги с оглед изпълнение на цел 3 от Целите за устойчиво развитие на ООН – „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“.

Срок за подаване на становище: 26.09.2023 г.


Сфера Околна среда


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

Проектът на наредба има за цел прецизиране на текстове за осигуряване на по-голяма яснота и прозрачност на процедурата по регистрация и като цяло процеса на сертифициране на организациите, както и повишаване на доверието в ефективността на Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).

Срок за подаване на становище: 11.10.2023 г.
Автор: Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 26 април 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 26 април 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Екология и климатични промениПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 4 АПРИЛ 2024 Г. за създаване на Съвет

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 март, 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 март, 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКНищоРЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТНищоОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ В социалната сфераПроект на

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 февруари – 8 март, 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 февруари – 8 март, 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКВ сфера гражданско участиеРЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за прякото участие на