English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ




Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13.11. – 17.11.2023 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13.11. – 17.11.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.  Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Бр. 95 от 14.11.2023 г.
С Постановление № 220 от 8 ноември 2023 г. Министерски съвет одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 24 772 019 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

С Решение № 789 от 8 ноември 2023 г. Правителството признава Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ (БАРИС) за национално представителна организация за хора с увреждания за срок 4 години считано от 7 ноември 2023 г.

Бр. 96 от 17.11.2023 г.
С Указ № 200 от 14.11.2023 г. е обнародван ЗИД на Закона за здравето, с което изменение се преустановява задължителната изолация за хора, болни от Covid-19.

С Постановление № 224от 13 ноември 2023 г. МС одобрява допълнителни трансфери в размер 9 792 451 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2023 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми за развитие на образованието:
1. „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ – 8 586 196 лв.;
2. „Хубаво е в детската градина“ – 805 164 лв.;
3. „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, модул 2 „Училище без агресия за сигурна училищна среда“ – 262 550 лв.;
4. „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“, модул 1 „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на Българската армия“ – 138 541 лв.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Група народни представители, всички от парламентарната група на ПП Възраждане,  внесоха на 16.11.2023 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование със сигнатура 49-354-01-121, с който се предлага въвеждане на изискване за осигуряване на специализирани технически средства и условия за ученици с дислексия, дисграфия, дискалкулия, орална диспраксия и смесен тип от тези нарушения. В Законопроекта са предложени и дефиниции на посочените състояния. 

Народни представители, отново от парламентарната група на ПП Възраждане, внасят и друг ЗИД за изменение и допълнение на ЗПУО със сигнатура 49-354-01-119, също на 16.11.2023 г., в който се иска въвеждане на забрана в училищата да се предприемат действия, свързани:
1.Налагане на идеологическа и/или религиозна доктрина;
2.Осъществяване на политическа или партийна дейност;
3.Извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или определяне на полова идентичност, различна от биологичната. 
Дадена е и дефиниция на нетрадиционна сексуална ориентация като „различно от общоприетите и заложени в българската традиционна правна традиция схващане за емоционално, романтично, сексуално или чувствено привличане между лица от противоположни полове.“

Със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, сигнатура 49-354-01-118 от 16.11.2023 г., група народни представители предлагат изменения в ЗЗРК, които изглежда да вървят в посока демократизиране и прозрачност на Национален Фонд „Култура“.  Вече не МК осигурява условията за дейността на Фонда, а министърът на културата приема стратегически насоки за дейността на фонда и осъществява контрол по прилагането им, като осъществява и общ контрол върху дейността на Фонда и дава задължителни указания. Въведени са принципи на работа, от които Фондът следва да се ръководи, както и посоките, в които следва да се разходват средствата по Фонда. Предлага се УС да се състои от председател и 13 членове, от които по един представител за МК, МФ, МОН, МТ и МВнР, 1 представител, определен от УС на НСОРБ, и 7 представители, избрани за срок от 2 години по предложение на ръководните органи на творческите организации, на академични институти в областта на културата и на организации с нестопанска цел в областта на културата.


МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Заседание от 08.11.2023 г.

МС прие актуализация на Националния план за въвеждане на еврото в Република България
Националният план за въвеждане на еврото в Република България предвижда провеждането на мащабна комуникационна и информационна кампания, която ще запознае гражданите с всички практически аспекти на въвеждането на еврото като официално разплащателно средство чрез предоставянето на точна, достъпна и навременна информация. Кампанията цели ясно да обоснове ползите за икономиката и за повишаване на стандарта на живот в страната от присъединяването към еврозоната, както и да противодейства на всяка дезинформация, която поражда необосновани притеснения у гражданите.

Правителството одобри предоставянето на хуманитарна помощ в изпълнение на заявени от Република България ангажименти в рамките на Международната донорска конференция „Заедно за народите в Турция и Сирия“ (20 март, Брюксел) и Донорската конференция на високо равнище за хуманитарната криза в Йемен (27 февруари, Женева), като заявеният доброволен финансов принос е в размер на 297 792 лева.

Финансовият принос, заявен за народите на Турция и Сирия, е в размер на 200 000 лв., които ще бъдат насочени към Програмата на ООН за развитие (140 000 лв. за Турция) и към дейността на Фонда на ООН по населението в областта на защита от насилие, основано на пола (60 000 лв. за Сирия). Заявеният от България доброволен финансов принос на донорската конференция за Йемен в размер на 97 792 лева (50 000 евро) ще бъде насочен за изпълнение към Световната продоволствена програма. Финансирането ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

 
ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Сфера Правосъдие и вътрешни работи

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
Освен редица изменения в НК, предлага се определяне на наказание и за престъпленията от глава Престъпления против реда и общественото спокойствие, при които ако деянието е извършено по расистки, ксенофобски или свързани със сексуалната ориентация подбуди, наказанието е лишаване от свобода от две до десет години.

Срок за подаване на становища: 29.11.2023 г.


Проект на Концепция за регулиране на лобистките дейности в Република България
Предлага се въвеждане на законодателство, касаещо лобизма и лобистката дейност. Дадената в концепция дефиниция за на „лобистка дейност“ е: „всяка устна или писмена комуникация с лице, заемащо публична длъжност, с цел упражняване на влияние при вземането на решения относно съдържанието и действието на нормативните (законодателни и административни) актове или общите административни актове, както и при подготовката на законодателни актове на Европейския съюз и на неговите институции, осъществявана в частна полза или в интерес на заинтересовани лица, чрез писменото ѝ възлагане на лобисти. Лобистка дейност се осъществява по занятие и се извършва от името на или за сметка на възложители като заинтересовани лица срещу възнаграждение.“
Изрично изключена от сферата на лобизма е „дейността на организации с нестопанска цел, която се извършва по проекти, финансирани с безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз, от международни правителствени организации, в които Република България членува пълноправно, или от специализирани програми на чуждестранни правителства, одобрени от българското правителство или в изпълнение на междудържавни споразумения по реда и начина определени в тях“.

Срок за подаване на становища: 18.12.2023 г.


Сфера Външна политика, сигурност и отбрана

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България
Предлага се въвеждане на Съвет за координация на политиките за българите извън Република България като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет.

Срок за подаване на становища: 01.12.2023 г.



Автор: Български център а нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 26 април 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 26 април 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Екология и климатични промениПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 4 АПРИЛ 2024 Г. за създаване на Съвет

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 март, 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 март, 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКНищоРЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТНищоОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ В социалната сфераПроект на

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 февруари – 8 март, 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 февруари – 8 март, 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКВ сфера гражданско участиеРЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за прякото участие на