English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11.12. – 15.12.2023 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11.12. – 15.12.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

С бр. 103, от дата 12.12.2023 г.са обнародвани изменения в членския състав на някои от постоянните парламентарни комисии:
  1. От позициите секретар на НС са освободени Десислава Цветанчова Трифонова и Александър Руменов Ненков и на тяхно място са избрани Галя Стоянова Василева и Марин Василев Маринов;
  2. Илина Симеонова Мутафчиева е избрана за заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта;
  3. Бюнямин Хюсеин Хасан е свободен като член на Комисията по превенция и противодействие на корупцията и на негово място е избран Вениамин Иванов Воденичаров за член на Комисията по превенция и противодействие на корупцията;
  4. Бюнямин Хюсеин Хасан е избран за член на Комисията по здравеопазването;
  5. Борис Димитров Аладжов е избран за член на Комисията по бюджет и финанси.
С Постановление № 253 от 7 декември 2023 Министерски съвет одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2023 г. Част от тях са увеличаване на утвърдените разходи по „Политика в областта на хората с увреждания“, бюджетна програма „Подкрепа на и за хората с увреждания“, с 23 100 000 лв., в т.ч. разходи за персонал с 3 100 000 лв.

С Постановление № 257 от 7 декември 2023 г. МС одобрява допълнителни трансфери в размер 2 205 368 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2023 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми за развитие на образованието:

1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ – 1 339 763 лв.;
2. Национална програма „България – образователни маршрути“, модул 2 „Културните и научните институции като образователна среда“ – 865 605 лв.

С Постановление № 261 от 7 декември 2023 г. Правителството одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта и на общините за 2023 г. в размер 15 515 352 лв., от които 5 606 281 лв. за финансиране на обхванатите от началото на учебната 2023 – 2024 година в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст, и 9 909 071 лв. за актуализираните размери на стандарти/нормативи от 1 октомври 2023 г. за допълнителна подкрепа на личностното развитие и подпомагане храненето в образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование.

В ДВ, бр. 104, от дата 15.12.2023 г. е обнародвано Споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България, с което Съвета осигурява на България финансово участие в размер на 4636043337 евро.


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

На 18.12.2023 г. Законопроектът за държавния бюджет 2024 беше гледан на второ четене в Пленарна зала, като народните представители гласува за принципната рамка на бюджета. На 19.12.2023 има насрочено заседание на бюджетната комисия, която да гласува конкретики по законопроекта. 


МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Заседание от 13.12.2023 г.

С решение на Министерския съвет вицепремиерът Мария Габриел бе определена за председател на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО).

Правителството прие Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие. Националният съвет ще разработи национална програма и координационен механизъм за подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие, ще създаде национална информационна система за констатираните случаи на домашно насилие, ще поддържа национална гореща телефонна линия за сигнали и ще предоставя финансиране за специализирани услуги в помощ на жертвите на домашно насилие. Приетият днес правилник регламентира и процедурата за избор на юридическите лица с нестопанска цел, профилирани в превенцията и защитата от домашно насилие, които ще бъдат включени в състава на Националния съвет. Поименният му състав ще бъде определен с последващо решение на Министерския съвет.

Министерският съвет прие промени в НК, с които се транспонират няколко европейски директиви, част от които са свързани със завишаване на максималните наказания за сексуални посегателства срещу деца от 6 на 8, както и от 8 на 10 години лишаване от свобода, както и се предлага създаването на нови квалифицирани състави за някои от сексуалните престъпленията срещу малолетни и непълнолетни лица с цел пълното въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2011/93. Предложенията са изготвени във връзка с образуваната от Европейската комисия (ЕК) процедура за нарушение.

Министерският съвет одобри проект на тристранно споразумение относно зеления доверителен фонд за климата между правителството на Република България, Зеления фонд и Международната банка за възстановяване и развитие в качеството й на временен попечител на фонда и внасянето на вноска в размер на 195 583 лева (100 000 евро).

Министерският съвет прие проект на Решение за даване на съгласие за извършване на допълнителни разходи от държавните културни институти в областите сценични изкуства и културно и аудиовизуално наследство. С проекта на решение се дава съгласие министърът на културата да включи в бюджетите на тези две области допълнителни разходи в размер на 8 389 200 лв. за сметка на преизпълнение на собствените им приходи.


ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Сфера Наука и технологии

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

С проекта на ЗИД се въвежда прилагането на изискванията на Регламент 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги) (ОВ, L 277/41 от 27 октомври 2022 г.). С цел да хармонизира изцяло правилата, приложими за всички посреднически услуги на информационното общество, Регламент (ЕС) 2022/2065 въвежда редица мерки и задължения за доставчиците на тези услуги, пропорционални на размера, въздействието и рисковете, които техните услуги могат да създадат за гражданите и обществото.

Срок за подаване на становища: 15.01.2024 г.Автор: Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Провеждане на онлайн заседания на Общото събрание

Провеждане на онлайн заседания на Общото събрание

Автор: Адв. Радина Банова-Стоева, Български център за нестопанско право Мерките при COVID 19 ни научиха на много неща, едно от

Могат ли директори/управители на фондации и сдружения да сключват договор за управление и контрол?

Могат ли директори/управители на фондации и сдружения да сключват договор за управление и контрол?

В началото на тази година колеги се обърнаха към нас с казус: законният представляващ на юридическо лице с нестопанска цел

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04 – 08.12.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04 – 08.12.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат