English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (08–19 януари 2024 г.)

 
Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (08–19 януари 2024 г.)


ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Екология

Решение за попълване състава на Комисията по околната среда и водите

Народното събрание избра Стефан Неделчев Мирев за член на Комисията по околната среда и водите.

Гражданско участие

РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

Народното събрание:
  1. Освобождава Анна Василева Александрова като член на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.
  2. Избира Радомир Петров Чолаков за член на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Екология

Одобрено е допълнително национално публично съфинансиране в размер до 4 191 648 лв. за инвестиция по НПВУ

Със свое решение правителството одобри предоставянето на допълнителни средства в размер до 4 191 648 лв. за национално публично съфинансиране на дейностите по инвестиция C5.I1 „Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения, базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000“ по компонент 5 „Биоразнообразие“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Средствата са за финансиране на невъзстановим данък върху добавената стойност за изпълнение на дейностите по инвестиция и ще бъдат осигурени чрез сметката за средства от Европейския съюз, като ще се разходват и управляват в сроковете и по правилата за изпълнението й.

Това ще допринесе за постигането на целите от инвестицията и за изпълнението на ангажиментите на страната ни по НПВУ. Реализацията на инвестицията е от ключово значение за спазването на задълженията по Директивата за местообитанията и обезпечаване на по-ефективното управление на мрежа Натура 2000 в страната ни, в т.ч. и във връзка с процеса на разработване на планове за управление на защитените зони, базирани на специфични цели и мерки за защитените зони от мрежата Натура 2000.

Определени са правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договори от бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от ЕФСУ

С преходните и заключителни разпоредби на постановлението се прави изменение и допълнение на националните правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмния период 2021-2027 г. (ПМС № 86 от 2023 г.), в частта за допустимостта на разходите по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Промените ще гарантират плавното и безпроблемно завършване на строително-монтажните работи по проекти, финансирани по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., осигуряването на бюджет на тези дейности, както и улесняване на процеса по изпълнение на сключените договори за строителство с изпълнителите, предвид обстоятелството че средствата за непредвидени разходи вече са включени в стойностите на договорите.
 

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Гражданско участие и свобода на изразяване

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповeстяващи информация за нарушения

Краен срок за подаване на становища: 23.01.2024 г.

Предлага се увеличаване на обхвата на защитата, така че от разпоредбите на закона да могат да се ползват не само работниците и служителите, но и доставчиците на услуги. С промените се премахва и пречката да се образува производство по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 г. Остава единствено ограничението, отнасящо се до анонимни сигнали. Аргумент за това е, че в Директива не се предвижда срок нито като условие за предприемане на последващи действия по подаването на сигнали, нито като условие за защита. Със заключителните разпоредби на закона се предлагат изменения и допълнения на Закона за местното самоуправление и местната администрация с цел повишаване на прозрачността и отчетността на органите на местна власт и местно самоуправление. – създава се задължение да се приеме Етичен кодекс на общинските съветници
 
Миграция

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците

Краен срок за подаване на становища: 19.01.2024 г.

Основната цел на настоящия законопроект е да въведе препоръките на Европейската комисия като оптимизира производството за международна закрила и по-специално, чрез прецизиране на основанията и правилата за провеждане на ускореното производство, както и на производствата по недопустимост на молбите за международна закрила, в съответствие с общите стандарти, установени в Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (Директива 2013/32/ЕС ).

Другата цел е да се осигури прецизирането на правната уредба на временната закрила в Република България съгласно Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 година относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите-членки в полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием. Опитът на Република България натрупан с предоставянето на временна закрила доведе до необходимост от прецизиране на правните норми, свързани с временната закрила.


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АХУ облекчава условията за финансиране на проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

С цел стимулиране на интереса на кандидатите се предвижда периодът, през който специализираните предприятия и кооперациите трябва са регистрирани в АХУ, да се намали от една пълна отчетна финансова година на 3 пълни календарни месеца. Предлага се да отпаднат и досегашните ограничения за кандидатите с до 10 души списъчен състав да получават финансиране за обучения за повишаване на професионалната квалификация и образователното равнище на наетите хора с увреждания. Съгласно проекта на новата методика предприятията и кооперациите ще могат да кандидатстват за финансиране на обучения за целия списъчен състав, а не само за служителите с трайни увреждания.
 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

БЮДЖЕТ 2024: окончателните субсидии и други текущи трансфери за ЮЛНЦ

С ДВ, бр. 108, от 30.12.2023 г. (извънреден), беше обнародван Закон за държавния бюджет за 2024 г. В статията по-долу представяме сравнение на цифрите по перо Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) спрямо проекто-бюджета, входиран края на ноември 2023 от Министерски съвет в Народно събрание, като вземаме предвид и цифрите от Бюджет 2023 за сравнение.

Индикативна програма на обучителните програми и обученията през 2024 г. на БЦНП

Все си казваме, че има какво още да предложим и да направим в посока подкрепа на НПО и хората, които работят в сектора. Още едно обучение, още една програма за капацитет, още една консултация, среща, кампания... още и още и още. Винаги сме мислили, че не трябва да спираме да търсим нови начини и формати за подкрепа. Затова в началото на всяка година сядаме с екипа и нахвърляме сигурните обучения за следващите 12 месеца. Защо? За да си запазите датите, разбира се. Ето какво сме ви подготвили през 2024 г….

Захари Янков: Миграцията е най-очевидната тема, в която ЕС се проваля в защитата на правата на човека

Миграцията е най-очевидната тема, в която Европейският съюз се проваля в защитата на правата на човека. Проблемът е от години и той се изостря във времето. Това каза Захари Янков – старши правен експерт към Българския център за нестопанско право, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.