English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 26 април 2024 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 26 април 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 


Екология и климатични промени

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 4 АПРИЛ 2024 Г. за създаване на Съвет за кръгова икономика

Съветът:
  1. Решава въпроси от координационен характер, свързани с прехода към кръгова икономика, които са от компетентността на повече от едно министерство или ведомство;
  2. Издава насоки и препоръчва действия за изпълнение на целите и мерките в областта на кръговата икономика, определени в документите от Националната стратегическа рамка;
  3. Извършва мониторинг и оценка на напредъка на инициативите за кръгова икономика в България;
  4. Чрез председателя си предлага на Съвета за развитие при Министерския съвет съгласуването на актуализации на документите от Националната стратегическа рамка в областта на кръговата икономика;
  5. Чрез председателя си предлага на Министерския съвет приемането на нормативни актове, свързани с осигуряването на прехода към кръгова икономика;
  6. Приема годишни отчети за изпълнението на мерките в областта на кръговата икономика, определени в документите от Националната стратегическа рамка;
  7. Изпълнява и други дейности, свързани с осигуряване на прехода към кръгова икономика.

Върховенство на правото

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 от 2 април 2024 г. по конституционно дело № 6 от 2024 г.

Делото е образувано на 31.01.2024 г. по искане на съдебен състав на Софийския районен съд за установяване на противоконституционност на § 1 от Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс (ЗИДСК, ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.).

Вносителят твърди и привежда доводи за противоконституционност на оспорената разпоредба – § 1 ЗИДСК, поради противоречие с чл. 4, чл. 32, ал. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 56, чл. 88, ал. 1 и чл. 122, ал. 1 във връзка с чл. 117, ал. 1 от Конституцията.

В искането се поддържа, че „приетите изменения само с едно гласуване в пленарна зала нямат никаква връзка с предложенията по внесения първоначално законопроект, който се отнася до материята на осиновяването, а засягат въпросите за брачната възраст“. Вносителят посочва, че макар и според практиката на Конституционния съд, обективирана в Решение № 10 от 13.09.2012 г. по к.д. № 15/2011 г., „Народното събрание да има право на известна преценка дали дадено правило е съобразено, или не с обхвата на законопроекта, внесен на първо четене“, според него е налице „пряко противоречие с чл. 88, ал. 1 от Конституцията“.
 

ОПРЕДЕЛИ:

Отклонява искането на Софийския районен съд, 149-и състав, за установяване на противоконституционност на § 1 от Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс (ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.).

Прекратява производството по конституционно дело № 6/2024 г.

Определението е подписано с особено мнение от съдиите Янаки Стоилов, Соня Янкулова и Борислав Белазелков. 


Финансиране на неправителствени организации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 1 АПРИЛ 2024 Г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. 

По бюджетите на общините – 18 354 307 лв. за финансиране на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер, читалищата и Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, разпределени съгласно приложението;

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта

Предвижда се нов ред за оценка на проектните предложения.
 

Защита от дискриминация

 РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2022 г.

Приема Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2022 г.

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 11 април 2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

На интернет страницата на КЗД последният публикуван годишен отчет е за 2020 г.       

 
Право на личен и семеен живот

ВЪРХОВЕН  AДМИНИСТРАТИВЕН СЪД РЕШЕНИЕ № 10225 от 26 октомври 2023 г. по административно дело № 11134 от 2022 г.

Образувано е по жалба на Р. Джуниър, гражданин на САЩ, роден на [дата] в Холивуд, Флорида, САЩ, чрез адв. Й. Бекирска, против чл. 48, ал. 1 от Инструкция № 8121з-1492 от 4 ноември 2022 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове, издадена от министъра на вътрешните работи, обн. ДВ, бр. 91 от 15.11.2022 г. (Инструкция № 8121з-1492), в частта, в която се предвижда, че при гранична проверка на малолетни и непълнолетни български граждани, които напускат територията на Република България, се изисква писмено съгласие за пътуване само от родител, настойник или попечител, който е български гражданин.
 

РЕШИ:

Отменя чл. 48, ал. 1 от Инструкция № 8121з-1492 от 4 ноември 2022 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове, издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 91 от 15.11.2022 г. (Инструкция № 8121з-1492), само в частта на израза „ – български гражданин“ в края на изречението.

            

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
 

Финансиране на неправителствени организации

Министерският съвет прие програма за компенсиране на разходите за електрическа енергия на училища, детски ясли и градини, читалища, църкви и други

Крайни потребители на електрическа енергия, сред които детски градини, ясли, училища, читалища, храмове, спортни школи и други, изброени в § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет, ще бъдат компенсирани за енергийните си разходи за периода 1 януари 2024 г. - 30 юни 2024 г. Това предвижда специално разработената за това програма, приета от Министерския съвет на днешното му заседание. В момента тези клиенти купуват електрическата енергия по борсови цени.

Приетата програма допълва вече предприетите други временни мерки на национално равнище за повишаване на прозрачността и подобряване на функционирането на енергийния пазар. Компенсацията ще се изчислява като разлика между средната цена на базов товар на пазар „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса за съответния месец и регулираната цена, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране за текущия ценови период. Компенсацията ще се предоставя чрез доставчиците, с които крайните клиенти имат сключен договор за покупка на електрическа енергия, като намаление на дължимата за плащане сума по съответната фактура.

Необходимите финансови средства по програмата в размер на около 30 млн. лв. са осигурени от целевите вноски на задължените лица във фонд „Сигурност на електроенергийната система". Решението влиза в сила от 1 януари 2024 г. и ще се прилага до 30 юни 2024 г., когато изтича настоящият регулаторен период.
 

Защита от домашно насилие и СРГО

Людмила Петкова ще председателства Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие

Правителството определи заместник министър- председателя и министър на финансите Людмила Петкова за председател на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие.

Националният съвет е специализиран, постоянно действащ, колективен и консултативен орган към Министерския съвет за осъществяване на държавната политика за противодействие на домашното насилие. Той координира, наблюдава и оценява политиките и мерките, предприемани от ангажираните институции.

С цел подчертаване на публичния ангажимент на държавата към проблемите с домашното насилие и за гарантиране на ефективното взаимодействие между компетентните органи е предвидено Националният съвет да бъде ръководен от заместник министър-председател.

С друго решение на правителството вицепремиерът Людмила Петкова е определена за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси, на основата на сътрудничество между държавните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и защитата правата на човека.

Вицепремиерът Петкова е определена също за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС, за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към МС, както и за председател на Съвета за развитие на гражданското общество.
 

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
 

В сфера доброволчество

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

Законопроектът е предложен от група народни представители от ПГ на БСП. Можете да изпращате становища по законопроекта до ел. поща на водещата комисия – Комисия по правни въпроси (49_kpv@parliament.bg)
 

Можете да се запознаете със становището на Български център за нестопанско право по законопроекта тук.
 

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

Законопроектът е предложен от група народни представители от ПГ на ГЕРБ. Можете да изпращате становища по законопроекта до ел. поща на водещата комисия – Комисия по правни въпроси (49_kpv@parliament.bg)

Можете да се запознаете със становището на Български център за нестопанско право по законопроекта тук

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за насърчаване на доброволчеството

Целта на Законопроекта за насърчаване на доброволчеството е създаване на благоприятна среда за насърчаване развитието на доброволческите дейности според актуалните национални нужди и в съответствие с правилата, стандартите и най-добрите практики в Европейския съюз (ЕС) и отделните държави членки. Приемането на предложената правна уредба ще доведе до предприемане на мерки на национално ниво, които в оптимална степен да разрешат дефинираните проблеми в действащата стратегическа, правна и институционална рамка в областта на доброволчеството.

Можете да подавате становища до 9.5.2024 г.
 

В сфера гражданско участие

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
 
Законопроекта е предложен от група народни представители от Коалиция ППДБ. Можете да изпращате становища по законопроекта до ел. поща на водещата комисия – Комисия по правни въпроси (49_kpv@parliament.bg)
 

КАЛЕНДАР

Индикативна програма на обучителните програми и обученията през 2024 г. на БЦНП

ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ ЗА 2023 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СРОКОВЕ, ДОКУМЕНТИ

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

ПОРТФОЛИО ОТ УСЛУГИ НА БЦНП

Ние в Български център за нестопанско право имаме вече 23-годишен опит в сферата на нестопанското право. Експертизата ни се развива в посоки изготвяне на политики, закони и други нормативни актове в сферата на защита и подкрепа на правото на сдружаване, средата за НПО в България и гражданското общество. Екипът ни от правни консултанти и юристи е обучен да предоставя не само консултации на задълбочено професионално ниво, но и по човешки начин – с разбиране към хората, които са ядрото на всяка нестопанска организация.  

Освен съдействието и подкрепата, която оказваме на НПО сектора в изпълнение на своите цели, като част от допълнителната ни стопанска дейност предоставяме и индивидуализирани услуги по възлагане от клиент. 

Швейцарско-български механизъм за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2029 (CETF)

През втората половина на 2024 г. предстои стартирането на Швейцарско-българския механизъм за подкрепа на гражданските организации за периода 2024-2029.

Избраният Програмен оператор подготвя втория етап на подкрепата за гражданските организации в България като включва процес на консултации със заинтересованите страни.  Целта на консултациите е събиране на обратна връзка за оптимизация на компонентите на Механизма в съответствие с нуждите и очакванията на гражданския сектор.

В тази връзка отправяме покана към граждански организации и активисти от страната да участват в кратка 10-минутна анкета.
 

Мастър клас на Лятното училище за НПО 2024

Мисията ни като Български център за нестопанско право е да помагаме на хората да се сдружават свободно и да развиват гражданските си каузи. От 23-годишния си опит знаем, че да се реализира гражданска инициативност в България коства много. Има нужда от отдадени хора, често с уникални интердисциплинарни знания, които да могат да смятат ДДС наум, да са прочели и да разбират поне 30-ина закона, да са добри стратези в застъпничеството и отличени оратори пред публика ... И още много супер сили, които трябва да притежават НПО лидерите, за да преборват апатията и да запалват ентусиазма у хората.

За да помогнем в развиването и надграждането на тези супер сили сред ръководителите на гражданските организации, от 2024 г. стартираме изцяло нова обучителна програма - Мастър клас на Лятното училище за НПО.

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 март, 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 март, 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКНищоРЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТНищоОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ В социалната сфераПроект на

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 февруари – 8 март, 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 февруари – 8 март, 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКВ сфера гражданско участиеРЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за прякото участие на

Провеждане на онлайн заседания на Общото събрание

Провеждане на онлайн заседания на Общото събрание

Автор: Адв. Радина Банова-Стоева, Български център за нестопанско право Мерките при COVID 19 ни научиха на много неща, едно от