English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Търсене на въпрос

Юридически лица с нестопанска цел (НПО), общи въпроси

Дейност на НПО – нестопанска и стопанска

Данъци

Сдружения

Фондации

Създаване на неправителствените организации и всичко, което трябва да знаем за тях

В България са известни 2 вида неправителствени организации, а в тази статия ще Ви разкрием кои са приликите и разликите между тях. Защото информираният избор е това, от което се нуждаете. Ще Ви дадем най-обща информация за процедурата по регистрацията им и документите, които ще Ви бъдат необходими.

Според формата си, която правото е въплатило в тях, те биват:

а) Сдружение, което е своеобразно обединение на поне 3 или повече лица с цел извършване на дейности с нестопанска цел. Необходимо също е сдружението да има Общо събрание и Управителен орган

б) Фондация, която се учредява с едностранен учредителен акт, като тук законът не е предвидил минимум за броя на участниците във фондацията. Тук структурата е различна, т.к. имаме Управител или Управителен съвет.

А, според дейността, която ще извършват, те биват:

а) В обществена полза
б) В интерес на кръг лица, който е неопределен
в) В частна полза
г) В интерес на кръг лица, който е определен или само на един човек

Регистрация на неправителствени организации

И в двата случая е необходимо вписване в Търговския регистър, където трябва да подадете заявление по образец, които са различни за фондацията и сдружението.

Какво е нужно за регистрация на фондация в Търговския регистър?

Пълният набор от документи, който ще Ви е неохбодим е:

а) Учредителен акт, който е задължително да бъде нотариално заверен
б) Протокол от учредителите за създаването
в) Образци от подписите, на представляващите фондацията
г) В случай че фондацията бива регистрирана с дарение, то ще имате нужда от документ от банката за внесеното дарение
д) Декларация за истинност на заявените обстоятелства
е) В случай че сте поверили работата на адвокат, то Вие трябва да го упълномощите
ж) Документ, с който удостоверявате, че държавната такса е платена, ако плащането не се е случило онлайн.

Какво е нужно за регистрация на сдружение в Търговския регистър?

Пълният набор от документи, който ще Ви е неохбодим е:

а) Устав на сдружението
б) Протокол от учредителите за създаването
в) Образци от подписите, на представляващите сдружението
г) Декларация за истинност на заявените обстоятелства
д) В случай че сте поверили работата на адвокат, то Вие трябва да го упълномощите
е) Документ, с който удостоверявате, че държавната такса е платена, ако плащането не се е случило онлайн.

Какво трябва да съобразим при избора на организация? Първо, не забравяйте, че начините за учредяване, формите на управление и контролът върху дейността на неправителствените организации са различни, както и данъчните облекчения, които законът предвижда за тях.

При направата на избор - какъв вид неправителствена организация ще регистрирате, то - водете се от дейността, която ще извършвате и в чия полза ще е тя. Въпреки това, ние Ви съветваме да се консултирате с адвокат и да обсъдите заедно коя е най-подходящата правна форма за постигане на Вашите цели, както и защитата им.

Бъдете отговорни и работете за благото на Вашата фондация или сдружение, защото с правилния подход – мечтите се превръщат в реалност, която може да надхвърли всички очаквания!