Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
29

1. Юридически лица с нестопанска цел (НПО), общи въпроси

1.01. Правото на сдружаване

1.02. Какво урежда Законът за Юридическите лица с нестопанска цел – видове НПО, подкрепа от държавата

1.03. Организации, уредени със специален закон – партии, читалища и религиозни, културни, спортни и синдикални организации

2. Дейност на НПО – нестопанска и стопанска

2.01. Какъв вид дейност извършват ЮЛНЦ?

2.02. Как можем да различим дали една дейност е стопанска или нестопанска?

2.03. Могат ли НПО да извършват политическа, религиозна или синдикална дейност?

3. Данъци

3.01. Как се осъществява данъчната регистрация и регистрация в НОИ на ЮЛНЦ и – процедура, обявяване на банкови сме?

3.02. Какви са функциите на НАП – какви данъци събира, в какъв срок и какви удостоверения издава

3.03. Кога ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък?

4. Сдружения

4.01. Как се учредява сдружение?

4.02. Какво представлява Уставът на едно сдружение и какво трябва да съдържа той?

4.03. Как се регистрира сдружение – необходими документи

5. Фондации

5.01. Как се учредява фондация?

5.02. Какво представлява Учредителният акт на фондацията?

5.03. Как се регистрира фондация – необходими документи