English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Търсене на въпрос

3.01. Как се осъществява данъчната регистрация и регистрация в НОИ на ЮЛНЦ и – процедура, обявяване на банкови сме? 3.02. Какви са функциите на НАП – какви данъци събира, в какъв срок и какви удостоверения издава 3.03. Кога ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък? 3.04. Облагат ли се с корпоративен данък приходи от проектно финансиране, дарения, спонсорство и реклама? 3.05. Кака се третират разходи за спонсорство, дарение и реклама? 3.06. Как се облагат приходите от авторски права и от преотстъпени права за разпространение на книги и филми? 3.07. Как се третират приходи и съответно разходи, свързани с членски внос, встъпителните имуществени вноски от учредителите и учредителните дарения за основаване на фондация? 3.08. Ако ЮЛНЦ събира такси за предоставени услуги на своите членове под формата на членски внос, как се третира това? Например член на фитнес клуб заплаща членски внос в по-голям размер, ако посещава фитнеса по-често? 3.09. Облагат ли се с корпоративен данък приходите от продажбата на дарени стоки и как се третират приходи от благотворителни базар? 3.10. Трябва ли ЮЛНЦ да има касов апарат, ако получава заплащане за предоставени услуги в брой? 3.11. Как се облагат приходи от лихви, ценни книжа, дялове и акции, дивиденти и ликвидационни дялове? 3.12. Какво представляват авансовите вноски за корпоративния данък – изключения, намаляване, срокове и внасяне? 3.13. Как се третират разходи за командировки, наем, социални разходи и разходи в натура? 3.14. Кои разходи, направени от ЮЛНЦ, подлежат на данъчно облагане? 3.15. Какви за задълженията на ЮЛНЦ за местни данъци и такси ? 3.16. Дължат ли ЮЛНЦ такса смет, местен данък за МПС, патентен данък? 3.17. Данък върху дарение – кой го дължи, кога и как се декларира и заплаща? 3.18. Има ли предвидени облекчения за дарения на ЮЛНЦ, кой може да ги ползва и как? 3.19. При какви условия ЮЛНЦ са длъжни да се регистрират по ДДС и кога е подходяща регистрация преди настъпване на задължаващите условия? 3.20. Ако ЮЛНЦ получава само грантове или дарения и членски внос, подлежи ли на регистрация по ДДС? 3.21. Какви са задълженията на регистрираните по ДДС лица? 3.22. Начисляване, деклариране и внасяне на ДДС от регистрирано лице 3.23. Ако фирма, регистрирана по ЗДДС, дари вещи на ЮЛНЦ, какво би било третирането по ДДС на двете лица? 3.24. Ако регистрирано по ДДС ЮЛНЦ продава вещи (промоционални материали) като част от кампания за набиране на средства, приходите ще се вземат ли предвид по отношение на регистрацията по ДДС? 3.25. Ако ЮЛНЦ, което не е регистрирано по ДДС, купи стоки за над 20 000 лева от страна от ЕС, има ли задължения за регистрация по ЗДДС? 3.26. Какво се включва в чл. 44 от ЗДДС? Ако ЮЛНЦ извършва свързана стопанска дейност, тя би ли се третирала като освободена по смисъла на чл. 44? 3.27. В кои случаи ЮЛНЦ може да прекрати регистрацията си по ДДС? 3.28. Установяване на дължимия годишен данък върху печалбата – подаване на годишна данъчна декларация и изключения.