Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
12

Данъци

Уведомява ли се НАП/НОИ за открити и закрити банкови сметки на ЮЛНЦ?

Трябва ли ЮЛНЦ да плаща осигуровки ако няма наети служители или не заплаща на членовете на органи за работата им?

Ако ЮЛНЦ има собствено търговско дружество, в което управител е служител на ЮЛНЦ, но той не получава възнаграждение от там – трябва ли да се плащат осигуровки за този човек?

Има ли ЮЛНЦ задължение да уведомява НОИ и/или НАП за наети хора по трудови или граждански договори или при прекратяване на тези договори? В случай че има такива задължения, в какви срокове се извършва уведомяването?

Кога се дерегистрираме данъчно и при какви обстоятелства?

Какви данъци и осигуровки обслужва НАП?

Какви са сроковете и начините за плащане на данъците и осигуровките към НАП?

Какви удостоверения издава НАП, свързани с дейността на ЮЛНЦ?

Какви са местните данъци и такси, за които са задължени ЮЛНЦ и къде се плащат?

Издават ли общините удостоверения за дължими местни данъци и такси?

Има ли специални изисквания към годишните финансови отчети на ЮЛНЦ и счетоводната им политика?

В кои случаи ЮЛНЦ подлежат на независим външен одит?

Къде се подават годишните финансови отчети и годишна данъчна декларация на ЮЛНЦ и в какви срокове? Има ли разлики за ЮЛНЦ в частна и за ЮЛНЦ в обществена полза?

Ако се подава данъчна декларация в НАП, трябва ли да се подава и годишен отчет за дейността в НСИ?

Следва ли ЮЛНЦ да изготвя и подава годишни финансови отчети за годината на регистрацията си?

Какви са санкциите за неподадени или необявени годишни отчети и неподадена годишна данъчна декларация?

Трябва ли ЮЛНЦ да се регистрират в ДАНС?

Кога имаме пране на пари? Какво трябва да правим в тези случаи?

Може ли Сметната палата да проверява ЮЛНЦ? Как се извършват тези проверки и може ли нейни представители свободно да влизат в офиса на организацията?

Какви са задълженията на ЮЛНЦ за съхранение на документи например работни заплати и др.? След прекратяване на ЮЛНЦ къде се съхраняват тези документи?

Какви са задълженията на ЮЛНЦ при ликвидация: например какви видове отчети подготвя, какви уведомления прави и др.?

Кога ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък?

Дължи ли се данък, ако стопанската дейност е еднократна (единична) сделка?

Приходите от проектно финансиране (грантове) подлежат ли на облагане с корпоративен данък?

А приходите от дарения или спонсорство?

Каква е разликата между спонсорство и дарение и има ли разлика при данъчното им третиране?

Спонсорството по различен начин ли се отчита при спонсора от дарението и рекламата?

Как се облагат приходите от реклама?

Как се облагат приходите от авторски права и от преотстъпени права за разпространение на книги и филми?

Как се третират приходите от членски внос, встъпителните имуществени вноски от учредителите и учредителните дарения за основаване на фондация?

Как се отчита членския внос при членовете – разход за дейността ли е? Може ли ЮЛНЦ да издава фактура за получен членски внос?

Ако ЮЛНЦ събира такси за предоставени услуги на своите членове под формата на членски внос, как се третира това? Например член на фитнес клуб заплаща членски внос в по-голям размер, ако посещава фитнеса по-често?

Ако ЮЛНЦ издаде фактура за получен грант, това означава ли, че грантът трябва да се отчете като приход от стопанска дейност?

Облагат ли се с корпоративен данък приходите от продажбата на дарени стоки?

Ако организираме семинар и събираме такса участие, предназначена да покрие разходите, дължим ли корпоративен данък? А ако таксата покрива само 30 % от разходите за организирането му?

Ако организираме благотворителна разпродажба или концерт, как ще се третират за данъчни цели получените средства?

Ако НПО – доставчик на социални услуги спечели общински конкурс за предоставяне на социална услуга, получените средства ще подлежат ли на облагане с корпоративен данък?

По много проекти има изискване за съфинансиране от страна на НПО. Може ли тези средства да се вземат от приходите от стопанска дейност и как се отразява това данъчно – признават ли се за разход?

Трябва ли ЮЛНЦ да има касов апарат, ако получава заплащане за предоставени услуги в брой?

Как се разпределят общите разходи?

Установяване на дължимия годишен данък върху печалбата. Данъчна основа и размер на данъчната ставка. Срок за внасяне на данъка

Подава ли се ГДД, ако ЮЛНЦ няма стопанска дейност?

Ако ЮЛНЦ е извършвало стопанска дейност през годината, но няма печалба, следва ли да подава ГДД?

Ако ЮЛНЦ не е извършвало стопанска дейност през годината, но е отдавало под наем помещения, следва ли да подава ГДД?

Има ли случаи, в които ЮЛНЦ са освободени от подаване на ГДД?

Какви са санкциите ако се пропусне срока за подаване на данъчна декларация?

Срок за подаване на годишна данъчна декларация

Какво представляват авансовите вноски за корпоративния данък?

Има ли случаи, в които авансови вноски не се дължат?

Какъв е размерът на авансовите вноски и в какъв срок се внасят?

Намаляване на авансовите вноски

Внасяне на авансови вноски

Преотстъпване на авансови вноски

Какво означава „пасивни инвестиции”, съответно приходи от пасивни инвестиции?

Как се облагат лихвите върху средства в банки? Има ли значение дали средствата са по проект или са от стопанска дейност?

Подлежат ли на облагане печалбите, реализирани от търговия с ценни книжа, продажба на дялове и акции?

Когато ЮЛНЦ получава финансирания във валута, отразяват ли се валутните разлики върху формирането на финансовия резултат?

Как се облагат доходите от дивиденти и ликвидационни дялове?

Деклариране и внасяне на данъка. Срокове

Кои разходи, направени от ЮЛНЦ подлежат на данъчно облагане?

Ако ЮЛНЦ не извършва стопанска дейност, трябва ли да плаща данък върху разходите? Трябва ли да се подава данъчна декларация в този случай?

Как се изчислява дължимия данък върху социалните разходи?

Възможно ли е да има освобождаване от облагане на социалните разходи и при какви условия?

Какво представляват представителните разходи и в кои случаи те подлежат на данъчно облагане?

Ако сдружение плати официална вечеря на членовете на УС със средства от членски внос, тези разходи ще подлежат ли на облагане?

Как се изчислява дължимия данък върху представителните разходи?

ЮЛНЦ дължи ли данък върху разходите, свързани с поддържане, ремонт и експлоатация на превозни средства? Как се изчислява размера на данъка?

Деклариране и внасяне на данъка върху разходите. Срокове

Ако ЮЛНЦ наеме по граждански договор чуждестранен експерт (чуждестранна фирма), дължи ли някакви данъци за платеното възнаграждение?

Как се изчислява в този случай дължимия данък?

Удостоверение за удържан данък върху доходите на чуждестранни лица

Деклариране и внасяне на данъка

Има ли ЮЛНЦ задължение да внася данък, когато плаща наем за ползване на офис?

Как се третират разходите за командировки?

Как се доказва направено, съответно получено от ЮЛНЦ дарение пред органите на НАП?

Трябва ли ЮЛНЦ да открие отделна/специална сметка, по която да постъпват направените дарения?

Ако ЮЛНЦ използва получените дарения за цели, различни от декларираните, има ли някакво ограничение за това?

Ако организация набира дарения по електронен път (e-pay), трябва ли да представя документи пред НАП, които доказват, че набраните средства са от дарения?

Ако ЮЛНЦ има каса за събиране на дарения, как следва документално да се оформи тази дейност и получените средства? От данъчна гледна точка, има ли значение дали ЮЛНЦ е в обществена или в частна полза?

Има ли предвидени облекчения за дарения на ЮЛНЦ, кой може да ги ползва и как?

Облекчения за дарители – юридически лица

Облекчения за дарители – физически лица

Ако български гражданин или фирма направят дарение на чуждестранна неправителствена организация, може ли и при какви условия да ползва данъчни облекчения в България?

Ако чуждестранен гражданин или организация направи дарение на българско ЮЛНЦ, дължи ли то някакви данъци за полученото дарение?

Ако дарението не е в пари, как се преценява каква е неговата стойност?

Как се определя размера на облекчението, което може да се ползва?

При какви условия ЮЛНЦ са длъжни да се регистрират по ДДС?

Възможно ли е ЮЛНЦ да се регистрира по ДДС и без да са налице тези условия? В кои случаи това би било подходящо? (доброволна регистрация)

Каква е процедурата за задължителна и доброволна регистрация?

Ако ЮЛНЦ – доставчик на социални услуги, получи държавно или общинско финансиране за предоставяне на социалните услуги, това има ли отношение към ДДС?

Ако ЮЛНЦ получава само грантове, подлежи ли на регистрация по ДДС?

Ако ЮЛНЦ получава само дарения и членски внос, подлежи ли на регистрация по ДДС?

Ако фирма, регистрирана по ЗДДС дари компютри на ЮЛНЦ, какво би било третирането по ДДС на двете лица?

Ако регистрирано по ДДС ЮЛНЦ продава картички като част от кампания за набиране на средства, приходите ще се вземат ли предвид по отношение на регистрацията по ДДС?

Какво се включва в чл. 44 от ЗДДС? Ако ЮЛНЦ извършва свързана стопанска дейност, тя би ли се третирала като освободена по смисъла на чл. 44?

Ако ЮЛНЦ, което не е регистрирано по ДДС, купи стоки за над 20 000 лева от страна от ЕС, има ли задължения за регистрация по ЗДДС?

Има ли значение с каква цел се купуват стоките (да бъдат дарени впоследствие или продадени), както и дали ЮЛНЦ извършва стопанска дейност и дали е регистрирано по ДДС?

Ако ЮЛНЦ, регистрирано по ДДС дари техника на нерегистрирано ЮЛНЦ, какво е отношението на ЗДДС към сделката? А ако в този случай се касае за продажба?

Ако едно ЮЛНЦ, за което са налице условията за задължителна регистрация по ДДС не я направи, какви са санкциите?

Какви са задълженията на регистрираните по ДДС лица?

Може ли да бъде възстановено платеното от ЮЛНЦ ДДС и при какви условия?

Ако регистрирано по ДДС ЮЛНЦ, получи безвъзмездно финансиране (грант), това има ли отношение към регистрацията му по ДДС?

Може ли да се ползва данъчен кредит за закупени с ДДС стоки или услуги, когато средствата за това идват от безвъзмездното финансиране?

Начисляване, деклариране и внасяне на ДДС от регистрирано лице

Оборотът от освободени сделки включва ли се в облагаемия оборот? Например ако една организация предоставя социални услуги срещу заплащане?

В кои случаи ЮЛНЦ може да прекрати регистрацията си по ДДС?

При внос, има ли задължение за заплащане на мита? (Има ли значение дали вносът е от страна в ЕС или извън него?) Има ли облекчения за ЮЛНЦ?

Ако организация в България получи средства (като стопанска дейност) от чуждестранна организация за работа извън страната (например в Украйна) и впоследствие с тези средства наеме чуждестранно лице – в какви случаи би се стигнало до задължение за регистрация по ДДС в България?

Има ли значение дали ЮЛНЦ е в частна полза или в обществена при облагане с местни данъци и такси?

Ако ЮЛНЦ получи като дарение компютри или друга техника, следва ли да заплати местен данък дарение? А ако дарението е в пари?

Дължи ли се такъв данък за пари, получени по проекти?

Ако ЮЛНЦ в обществена полза направи дарение на друго лице (например ЮЛНЦ в частна полза), дължи ли се данък върху това дарение?

Кой следва да заплати данък дарение – този, който дарява или този, който получава дарението?

Ако чуждестранна нестопанска организация получи дарение от българско ЮЛНЦ в обществена полза, кой следва да плати местен данък дарение и как? А в обратния случай?

Кога се декларира и заплаща данъкът върху даренията?

Как се изчислява дължимия данък върху даренията?

Ако ЮЛНЦ купи недвижим имот, длъжно ли е да плаща някакви местни данъци, в какъв размер и срокове?

Дължат ли ЮЛНЦ такса смет?

Как се изчислява таксата смет за ЮЛНЦ и в какъв размер е тя?

Ако ЮЛНЦ купи МПС, дължи ли някакви местни данъци?

Дължат ли ЮЛНЦ патентен данък?

Трябва ли ЮЛНЦ да се регистрират данъчно? Каква е процедурата за регистрация? Къде и как става това?

Трябва ли ЮЛНЦ да се регистрират в НОИ? По кои въпроси се обръщаме към НОИ?