English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Търсене на въпрос

2.01. Какъв вид дейност извършват ЮЛНЦ? 2.02. Как можем да различим дали една дейност е стопанска или нестопанска? 2.03. Могат ли НПО да извършват политическа, религиозна или синдикална дейност? 2.04. Какво представлява стопанската дейност на НПО и каква е ползата от нея? 2.05. Какви са изискванията за стопанската дейност на НПО? 2.06.Трябва ли НПО да премине през специална регистрация, за да може да извършва стопанска дейност? 2.07. Как се третират услугите, предоставени от НПО срещу членски внос и срещу такса? 2.09.Какво означава приход от стопанска дейност и разход за стопанска дейност? 2.10. Може ли НПО да използва средства от нестопанската си дейност (например дарения) за подпомагане и развитие на стопанската си дейност? 2.11. Какво може да прави НПО с печалбата от стопанската си дейност? 2.12. Трябва ли НПО да издава касови бележки и фактури за стопанската си дейност? Спонсорство, реклама, заеми, придобиване на дружествени дялове и акции, издателска дейност