Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
05

4. Сдружения

4.01. Как се учредява сдружение?

4.02. Какво представлява Уставът на едно сдружение и какво трябва да съдържа той?

4.03. Как се регистрира сдружение – необходими документи

4.04. Кой взема решенията в сдружението?

4.05. Какви са вътрешноорганизационните актове на сдружението?

4.06. Кой, как и кога може да обжалва решения на органите на сдружение?

4.07. Какви са правата и задълженията на членовете на сдружението и на членовете на неговите органи?

4.08. Може ли сдружение да плаща възнаграждения на членовете на органите си и има ли задължение за това?

4.09. Свикване и провеждане на Общо събрание на сдружение

4.10. Как взема решения Управителният съвет на сдружението?

4.11. Как се вписват промени в обстоятелства в Регистъра на ЮЛНЦ?

4.12. Как се вписват новоизбран Управителен съвет на сдружение в Регистъра на ЮЛНЦ?

4.13. Кои документи на сдружение се обявяват е Регистъра на ЮЛНЦ?

4.14. Как се прекратява, ликвидира и заличава сдружение