English   14402 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Търсене на въпрос

4.01. Как се учредява сдружение? 4.02. Какво представлява Уставът на едно сдружение и какво трябва да съдържа той? 4.03. Как се регистрира сдружение – необходими документи 4.04. Кой взема решенията в сдружението? 4.05. Какви са вътрешноорганизационните актове на сдружението? 4.06. Кой, как и кога може да обжалва решения на органите на сдружение? 4.07. Какви са правата и задълженията на членовете на сдружението и на членовете на неговите органи? 4.08. Може ли сдружение да плаща възнаграждения на членовете на органите си и има ли задължение за това? 4.09. Свикване и провеждане на Общо събрание на сдружение 4.10. Как взема решения Управителният съвет на сдружението? 4.11. Как се вписват промени в обстоятелства в Регистъра на ЮЛНЦ? 4.12. Как се вписват новоизбран Управителен съвет на сдружение в Регистъра на ЮЛНЦ? 4.13. Кои документи на сдружение се обявяват е Регистъра на ЮЛНЦ? 4.14. Как се прекратява, ликвидира и заличава сдружение

Какво представлява сдружението с нестопанска цел?

Сдруженията с нестопанска цел са известни на голяма част от обществото като НПО. Сигурно сте виждали тази абревиатура, нали? Сдружението е доброволно обединение за извършване на дейности с нестопанска цел, в което минималният брой лица, за да се учреди е 3 - като не е от значение дали те са физически или юридически. В случай, че самото сдружение извършва дейност, която е в обществена полза, то учредителите му трябва да бъдат 3 юридически лица или 7 физически такива. За учредяване на сдружението е нужно да се проведе Учредително събрание.

Какво се случва на Учредителното събрание?

На Учредителното събрание се приема Устав, съдържащ правно-индивидуализиращите белези на сдружението (юридическото лице с нестопанска цел), които са - наименованието на сдружението, неговото седалище, целите му и средствата, отредени за постигането им. Определя се също вида на дейността, предмета, органите на управление и техните правомощия, както и клоновете на сдружението. Нека не забравяме, че на Учредителното събрание на сдружението също се уточнява и представянето му през трети лица, съгласно чл. 20 ЗЮЛНЦ.

Членството в сдружението и с какво е свързано то?

На първо място, членството се свежда до имущество - имуществена вноска, която всеки член е длъжен да направи, в случай че това е предвидено в Устава, приет на Учредителното събрание. Всеки член на сдружението отговаря до размера на направената от него вноска. Сдружението носи имуществена отговорност, която е отделна от тази на членовете му.

Следващата отговорност е неимуществена, което означава, че всеки член на сдружението има право да бъде избиран в Управителния съвет и да избира, също да бъде информиран за всички дейности на сдружението, в което участва. Още, има възможност да ползва имуществото на сдружението по предвидения в Устава ред, съгласно чл. 21 ЗЮЛНЦ.

* Имайте предвид, че неимуществените права са непрехвърлими, докато имуществените - са.

В кои случаи членството в сдружението може да бъде прекратено?

- С едностранно волеизявление на член от сдружението
- При смъртта на някой от членовете или поставянето му под пълно запрещение
- По решение на Общото събрание за изключване на член
- Естествено, с прекратяването на сдружението

* Ако е предвидено в Устава, който е приет, изключването на член от сдружението може да стане и с решение на Общото събрание.

Какви органи има сдружението?

Общо събрание, което е върховен орган на сдружението. То има правото да взема решения за допълване и промяна на Устава. Също така, може да формира управителни органи и да приема, и изключва членове. В компетенцията му да е взема решения за прекратяване и преобразуване на сдружението.

Управителен съвет, който има минимум 3 лица, като в някой случаи, те могат да не са само физически, но и юридически. Членовете се избират за срок от 5 години и самият Управителен съвет може да изберете своя председател, в случай че в Устава не е разписано друго.

Управителният съвет има право да управлява и представлява, както и да привежда в изпълнение решенията, взети на Общото събрание. Освен всичко това, Управителният съвет има възможността да се разпорежда с имуществото, което притежава сдружението, ако това право е разписано в приетия Устав.