English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Търсене на въпрос

1.01. Правото на сдружаване 1.02. Какво урежда Законът за Юридическите лица с нестопанска цел – видове НПО, подкрепа от държавата 1.03. Организации, уредени със специален закон – партии, читалища и религиозни, културни, спортни и синдикални организации 1.04. Съвет за развитие на гражданското общество 1.05. Кога държавата може да се намеси в дейността и вземането на решения в НПО? 1.06. Кой може да бъде учредител на НПО? 1.07. Как чужденци могат да извършват дейност с нестопанска цел в България? 1.08. Какво представляват клоновете на местни и чуждестранни НПО? 1.09. Как се регистрира клон на НПО – необходими документи ? 1.10. Как се регистрира клон на чуждестранно НПО – необходими документи? 1.11. Кога възниква едно НПО и какъв е смисълът от вписването му в Регистъра на НПО? 1.12. Какви цели може да има едно НПО и какви дейности може да извършва за постигането им? 1.13. Какво означава определянето на едно ЮЛНЦ за извършване на дейност в частна или в обществена полза? 1.14. Какви са законовите изисквания спрямо ЮЛНЦ в обществена полза? 1.15. Какви са правилата за избягване конфликта на интереси при разходване на имуществото на НПО в обществена полза? 1.16. Какви са отношенията между НПО в обществена полза и държавата? 1.17. Какви задължения имат ЮЛНЦ в частна полза към държавата? 1.18. Какво представлява „временно спиране на статута в обществена полза“? 1.19. Какви отчети трябва да подава ЮЛНЦ, пред кого и в какви срокове? 1.20. Какво представляват годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността на ЮЛНЦ в обществена полза? 1.21. Какви са процедурата и сроковете за обявяване на годишните доклади и отчети на ЮЛНЦ в обществена полза в Регистъра на ЮЛНЦ? 1.22. Как се вписват промени в обстоятелства в Регистъра на ЮЛНЦ? 1.23. Как се вписва действителният собственик на НПО в Регистъра на ЮЛНЦ? 1.24. Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ? 1.25. Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат? 1.26. Получихме указания от Регистъра на ЮЛНЦ – какво да правим? 1.27. Получихме отказ от Регистъра на ЮЛНЦ – какво следва? 1.28. Какви са изискванията за съхраняване на документация на ЮЛНЦ и къде се съхранява тази документация след тяхното прекратяване? 1.29. Кога се прекратява ЮЛНЦ? 1.30. Какви етапи включва процедурата по прекратяване чрез ликвидация на ЮЛНЦ? 1.31. Кой може да иска прекратяване на ЮЛНЦ? 1.32. Какво става с имуществото на прекратените ЮЛНЦ? 1.33. Кога ни е нужен нотариус? 1.34. Може ли ЮЛНЦ да учредява или участва в търговско дружество?