Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
183.10. Трябва ли ЮЛНЦ да има касов апарат, ако получава заплащане за предоставени услуги в брой?

Да, когато ЮЛНЦ осъществяват стопанска дейност. ЗДДС и ЗКПО изискват от данъчно задължените лица (т.е., когато осъществяват стопанска/независима икономическа дейност), при продажба на стоки и услуги срещу заплащане в брой от търговски обект (който може да бъде и офиса на ЮЛНЦ или всяко друго помещение), да се издава касова бележка. Спазват се изискванията на Наредба Н-18 на Министъра на финансите. Лицата и случаите, в които няма задължение за издаване на фискална касова бележка, са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ. ЮЛНЦ, които имат приходи от стопанска дейност, не са сред изрично изброените в тези правни норми. Следователно за тях съществува задължение за издаване на фискална касова бележка за извършваните продажби, независимо от начина на формиране на цената.


Виж още:

2.12. Трябва ли НПО да издава касови бележки и фактури за стопанската си дейност?