English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на защитена местност (ЗМ) „Воденицата“ в землището на гр. Раднево, Община Раднево, Област Стара Загора

 
 
Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) РИОСВ – Стара Загора уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт, заповед за обявяване на Защитена местност (ЗМ) „Воденицата“ в землището на гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2 или на имейл: office@stz.riew.gov.bg в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с предложението и картния материал и на място в РИОСВ – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2.

Като част от настоящото уведомление са публикувани обосновка, картен материал, координатен регистър на проекто ЗМ и проекта на заповед за обявяване на ЗМ „Воденицата“.
 
С обосновката, проекта на заповед за обявяване на ЗМ „Воденицата“ в землището на гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, координатния регистър и картния материал може да се запознаете на адрес: https://stz.riew.gov.bg/Aktualno-c178.
 
Публикувано на 07.02.2024 г.


Източник на информацията – Министерство на околната среда и водите.