English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

 
Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 е изготвен във връзка с изпълнението на ключов етап 341 от реализиране на инвестицията по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България с проект: „Подобряване на националната система за спешни комуникации 112“. 

Съществуващата Национална система 112, както и повечето системи от този тип функционират, базирани на използваната в миналото единствена възможност за достъп на гражданите - чрез телефон. Предвид технологичното развитие и възможностите на новите комуникационни услуги е необходимо преодоляване на настоящите ограничения, осигуряване възможност за отворени и гъвкави решения, съответстващи на промените във всички аспекти: очаквания на гражданите, информационно-комуникационни технологии и европейско законодателство. 


Подобряването на Националната система 112 изисква да бъдат направени съответните законодателни промени в сега действащия Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, които да регламентират оперативните процедури и функции на системата от следващо поколение Next Generation 112 (NG112) за осигуряване на качествена европейска услуга на единен европейски номер 112 за оказване съдействие на гражданите при необходимост от помощ и повишаване обхвата на предоставяната услуга в съответствие с напредъка и развитието на новите технологии.

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.