English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи регистрите и електронните административни услуги.

 

Основната цел на изготвения проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи регистрите и електронните административни услуги е привеждане на подзаконовата нормативна уредба, регламентираща общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги в съответствие с измененията и допълненията в Закона за електронното управление (ЗЕУ), приети със Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за държавния бюджет, обн. с ДВ, брой 66 от 01.08.2023 г. и със ЗИД на ЗЕУ, обн. с ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г.

С чл. 4а, ал. 2 от ЗЕУ е въведено задължението административните органи да водят регистрите си в електронен вид, в сила от 31.03.2024 г. Предложеното изменение е и в изпълнение на разпоредбите на ЗЕУ, според които структурата и функционалностите на електронните регистри на административните органи, одита на системата за сигурно електронно връчване, реда за заявяване и използване на регистър чрез системата за централизирано изграждане на регистри, както и други съществени изменения, да бъдат уредени в НОИИСРЕАУ. С чл. 17, ал. 4 от ЗЕУ се предвижда, че административните органи използват споделените ресурси на електронното управление съгласно стандарти и по ред, определени в Наредбата. За целта в НОИИСРЕАУ се създава нова глава, уреждаща тези отношения.

С проекта се допълват и изискванията, към дейността на посредниците на електронни административни услуги, регламентирани в чл. 24а от ЗЕУ.

Прецизира се уредбата в областта на контрола в бюджетния процес, сроковете и указанията по бюджетните прогнози и процедури, и относно създаване на опростена техническа спецификация за утвърждаване по чл. 58а от ЗЕУ, във връзка със задължението на администрациите за адаптиране на информационните им системи за работа с евро по Националния план за въвеждане на еврото в Република България, Приет с Решение на МС № 797 от 13 ноември 2023 г., по чл. 7г от ЗЕУ.

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.