English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

 
С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях нормите на наредбата се привеждат в съответствие със Закона за закрила на детето и Закона за социалните услуги. Основно промените имат за цел да подобрят процесите по осигуряване на приемната грижа и да повишат качеството ѝ, включително чрез регламентиране на изисквания за грижата, която приемното семейство полага за настаненото дете. Допълват се условията и обстоятелствата за заличаване на утвърдени приемни семейства от регистъра, свързани с качеството на предоставяната грижа. Промените предвиждат и подобряване на механизмите за наблюдение и контрол на приемната грижа. В съответствие със законодателството се регламентира и начина за осигуряване на заместваща грижа от приемно семейство.

Предлагат се и промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция, основните от които са свързани със синхронизиране на наредбата със Закона за закрила на детето.

За повече информация постете Портала за обществени консултации.