English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на План за 2024 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

 

Планът за 2024 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) представя рамка за мониторинг на предприетите през годината комплексни действия и мерки в отговор на демографските промени и предизвикателства.

В Плана за 2024 г. са предвидени актуални мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве на населението, подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението и за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Мерките са групирани в съответствие с основните приоритети на действащата демографска стратегия и са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели – раждаемост, смъртност и миграции, както и към развитието на качеството на човешките ресурси.

Поради многопосочното въздействие на демографските процеси, при изготвянето на Плана за 2024 г. е спазен принципът за предприемане на интегриран подход с участието на максимално широк кръг институции и организации. Документът е изготвен в рамките на националния механизъм за координация и мониторинг на демографската политика, а именно в Междуведомствената работна група по демографските въпроси към министъра на труда и социалната политика, в която участват представители на експертно ниво на министерства, държавни агенции, социалните партньори, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Българската академия на науките, Българския червен кръст и др.

Мерките от Плана за 2024 г. са финансирани от бюджетите на компетентните ведомства, Програма „Развитие на човешките ресурси”, други програми, както и по европейски и международни проекти.


За повече информация посетете Портала за обществени консултации.