English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на чуждестранни граждани или лица без гражданство, получили временна закрила на територията на Република България за студенти в българските държавни висши училища

 

Необходимостта от предложеното Постановление е породена от последните изменения и допълнения на Закона за висшето образование, обнародвани в Държавен вестник на 1.05.2024 г., с които чл. 68 е допълнен с нови алинеи 10 и 11, въвеждащи регламентация относно приема на студенти – чуждестранни граждани и лица без гражданство, получили временна закрила. 

Целите, които се поставят с приемането на акта, са да се насърчи обучението на лицата, получили временна закрила, в български училища и висши училища. По този начин ще бъде постигната устойчива и дълготрайна политика в образованието по отношение на грижата за лицата с временна закрила.  Ще бъде продължена политиката за стимулиране на качеството в образованието държавите — членки на ЕС, като се дава възможност на сектора на висшето образование да се адаптира към променящите се условия, да просперира и да допринася за устойчивостта и възстановяването на Европа.

Проектът на акт е подложен на обсъждане в по-кратък срок предвид стартиралата кандидатстудентска кампания за прием на студенти във висшите училища и организирането на цялостната кампания за прием, изпити и класиране на желаещите да продължат обучението си чуждестранни граждани или лица без гражданство, получили временна закрила на територията на Република България. Целта е в кратък срок да бъдат определени местата за прием по висши училища, области на висше образование, професионални направления, образователно-квалификационни степени и специалности.

За повече информация и участие в консултацията посетете Портала за обществени консултации.