English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Нов проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане публикува Министерството на труда и социалната политика

 

До 13 октомври са отворени за обществено консултиране предложенията за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). Проектът на Постановлението и оценката на въздействието са публикувани на Портала за обществени консултации.

През януари 2016 година бяха приети промени в Закона за социално подпомагане, а в края на същата година бяха направени и съответни изменения в правилника за прилагането му – с Постановление № 288 от 04.11.2016 г. Някои от залегналите в него положения предполагаха възникването на проблеми в практиката от гледна точка на възможностите за достъп на лицата от социални услуги, ролята на доставчиците и гаранциите за получаване на адекватна подкрепа. Предвид това се удължи срокът за подготовка на системата за прилагане на новите подходи за оценка и работа – до 1 януари 2018 г., а настоящите предложения за промени в  Постановление № 288 от 04.11.2016 г. са в резултат на дебата и изразените от доставчиците на социални услуги притеснения спрямо първоначалния текст на постановлението. Широка група граждански организации, работещи в социалната сфера и гражданското участие участваха в работната група и представяха свои становища и предложения по темата (последното можете да намерите тук.

Публикуваният за консултиране проект включва две основни групи изменения – (1) във връзка с прилагането на промените в Закона за социалното подпомагане и (2) във връзка с осъществяване на Приоритет 30 от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. за провеждането на политика, насочена към задължителното образование и създадения с Решение № 373 от 05.07.2017 г. на Министерския съвет Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

  1. Сред предложените конкретни промени в ППЗСП с оглед привеждането му в съответствие с измененията и допълненията в Закона за социално подпомагане са:

1. Уреждане на реда за изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и индивидуалния план за подкрепа, като:

    - Доставчиците на социални услуги организират извършването на индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и подготвят индивидуалния план за подкрепа на всяко лице, насочено от дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – за социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности, или от кмета на общината - за социалните услуги, които са местна дейност.

     - Оценката и планът се разработват от мултидисциплинарен екип от социалната услуга.

     - Оценката и планът се преразглеждат и актуализират при необходимост, но не по-късно от 12 месеца от изготвянето им.

2. Уреждане на методите за извършване на индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и за подготовката на индивидуалния план за подкрепа, както и тяхното съдържание.

3. Регламентиране на задължение за ДСП и кметовете на общини да предоставят консултация и информация на лицата относно всички видове социални услуги, които могат да ползват, включително и относно профила на услугите.

4. Въвеждане на забрана към доставчиците на социални услуги, делегирани от държавата дейности, да отказват настаняване или ползване на услуга на лице, насочено от ДСП, ако услугата отговаря на нуждите на лицето. Доставчикът може мотивирано да откаже единствено, ако индивидуалната оценка на потребностите покаже, че не може да осигури подкрепата за лицето. Ако мотивираният отказ на доставчика не бъде обжалван, ДСП предприема действия за насочване на лицето към друга услуга, като до настаняването и насочването, доставчикът, направил отказа, предлага на лицето тези дейности, чрез които е възможно да бъде подкрепено в рамките на услугата.

5. Прецизиране на отчитането на заетостта на социалната услуга, когато е делегирана от държавата дейност.

6. Регламентиране съдържанието на информацията, която всеки доставчик следва да предостави на потенциалните потребители и на ДСП.

7. Уреждане възможността за удължаване на срока на договора за ползване на социални услуги въз основа на оценка на резултатите от изпълнението на индивидуалния план и желанието на лицето.

8. Въвеждане на дефиниция за „профил на социалната услуга“ и прецизиране дефиницията за „криза от социален характер“.

9. Регламентиране на възможност за удължаване до 6 месеца на срока за ползване на услугата Център за временно настаняване.

  1. Другата част от промените в изпълнение на националния приоритет за провеждането на политика, насочена към задължителното образование включва:

1. Регламентиране на обвързаност на месечната целева помощ за заплащане на наем на общински жилища, когато се предоставя на самотен родител на дете/деца в предучилищна и училищна възраст, с редовно посещение на предучилищна и училищна подготовка от децата.

2. Промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД), с които се предлага:

- Видът на помощта в натура при предоставяне на еднократната помощ за дете, записано в първи клас, да се определя по предложение на директора на училището, в което детето е записано;

- Видът на помощта в натура при предоставяне на месечната помощ до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, в случаите, в които детето е в задължителна предучилищна и училищна възраст, да се определя по предложение на директора на училището или детската градина, в които детето е записано;

- Помощите в натура за пълно или частично заплащане на такса за детска ясла или детска градина, за пълно или частично заплащане на такса за детска кухня или столово хранене или за пълно или частично заплащане за участието на детето в организирани от училището/детската градина мероприятия (екскурзии, посещения на исторически, културни и други обекти, лагери и др.) да се предоставят чрез заплащане на съответните такси или средства от ДСП.

Пълният текст на предложените промени можете да видите тук, а съгласно Закона за нормативните актове срокът за изпращане на коментари, предложения и становища е един месец – до 13 октомври 2017 г. Получените становища ще се публикуват на Портала за обществени консултации, като след края на срока за изпращането им от МТСП следва да бъде качена справка с мотиви за приемане или неприемане на направените предложения.
Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 май – 05 юли 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 май – 05 юли 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Национално представителна организация РЕШЕНИЕ № 421 ОТ 19 ЮНИ 2024 Г. за отказ за

„Амнести Интернешънъл“ сигнализира за „системни посегателства“ над свободата на събранията в Европа

„Амнести Интернешънъл“ сигнализира за „системни посегателства“ над свободата на събранията в Европа

"Амнести Интернешънъл" сигнализира за "системни посегателства и ограничения" спрямо свободата на събранията и сдруженията в

Над 30 приоритета в детските политики набеляза НМД заедно с организации от цялата страна по време на Годишна среща на Мрежата

Над 30 приоритета в детските политики набеляза НМД заедно с организации от цялата страна по време на Годишна среща на Мрежата 2024

Над 30 приоритета в политиките за образование, детско здраве, правосъдие и ранно детско развитие и семейна грижа набеляза