English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Възможни ли са нови хоризонти за подкрепа на трудовата реализация на хората с интелектуални затруднения в България

 
Възможни ли са нови хоризонти за подкрепа на трудовата реализация на хората с интелектуални затруднения в България

Във времена като днешните, когато преминаваме през безпрецедентна социално-икономическа турболенция, с тревожност се говори за работа, безработица, трудности за малки и големи бизнеси, а пандемията от COVID-19 продължава да бъде съпътстващ фактор, смятаме, че има една общност, която не трябва да оставяме да бъде последна на опашката. И това е общността на хората с интелектуални затруднения, които могат да работят и искат да бъдат полезни и значими за обществото. За съжаление, десетки хиляди са тези от тях, чието развитие и труд е ограничено поради отсъствието на подходящи методи на подкрепа.

.
Мотивирани да търсим и предложим по-добри решения в подкрепа на хората с интелектуални затруднения, които изпитват сериозни трудности да бъдат включени на пазара на труда и да имат достойна работа, ние от Български център за нестопанско право заедно с партньорите ни от фондация „Светът на Мария“ дадохме глас на техните потребности чрез семинара „Мога да работя! Хората с интелектуални затруднения на пазара на труда“, който се проведе на 9 юли 2020. Целта на форума бе да постави темата за подкрепата, от която имат нужда хората с интелектуални затруднения, за да развиват своите умения за труд и да работят, и дали съществуващата правна рамка покрива тези потребности.


В срещата се включиха хора с интелектуални затруднения, техни близки, работодатели, трудови наставници, доставчици на социални услуги, застъпници и представител на институцията на Омбудсмана на Република България. Специален гост на събитието бе министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.
.
В хода на дискусиите бяха изведени най-големите предизвикателства пред включването на хората с интелектуални затруднения на трудовия пазар, сред които: нуждата от работещи механизми за координирана подкрепа – както за хората с увреждания, така и за работодателите, свързване на сферите на семейството, образованието, социалната подкрепа, здравеопазването, в подкрепа на заетостта; нуждата от насърчителни и подкрепящи мерки за работодателите; професионализмът в подкрепата за развитие на трудови умения и оценката на хората с интелектуални затруднения, която да показва уменията им за работа, а не дефицитите.


На семинара бяха представени две тематични изследвания на средата, разработени от екипите на Български център за нестопанско право и на Фондация „Светът на Мария“:

Анализите, както и споделените добри практики на гражданските организации като доставчици на социални услуги, с категоричност показаха, че съществуващата подкрепа за трудова заетост на хората с интелектуални затруднения е крайно недостатъчна. Причините за това до голяма степен са свързани и с действащото законодателство, което не позволява гъвкавост във формите и интервенциите. Представените изводи потвърждават, че подкрепата за хората с интелектуални затруднения следва да се развива като многостепенен процес - продължителен и комплексен - и да обхваща не само хората с увреждания, но и техните близки и работодатели. Най-подходящата форма за това е подкрепата да се предоставя като социална услуга. Затова, едно от добрите решения, които могат да преодолеят липсите, виждаме в развиването и прилагането на новата социална услуга „Подкрепа за развитие на трудови умения“, регламентирана в Закона за социалните услуги (в сила от 1 юли 2020 г.).


Предизвикателствата и възможните решения бяха обсъдени с министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. На срещата тя изрази силната си подкрепа за въвеждане нови мерки и практически инструменти, съобразени с потребностите на хората с интелектуални затруднения, които биха насърчили пълноценния им достъп до пазара на труда. Министър Сачева изтъкна важността на социалната услуга за развиване на умения по ЗСУ като предоставяне на подкрепа за човека, от която могат да се ползват и работодателите при наемането на хора с интелектуални затруднения. Формулирането на тази услуга ще бъде сред първите действия на Социалното министерство в посока изграждане на цялостна система за подкрепа.
Друг предстоящ ангажимент на МТСП ще бъде разработването на механизъм за валидиране на съществуващите умения на хората с увреждания, който ще документира силните им страни пред потенциални работодатели. Министър Сачева  прикани организаторите и участниците на семинара да споделят разработените анализи и добрите практики, които да бъдат разгледани в хода на възложената от Народното Събрание задача за оценка на социалното законодателство оценка, както и да представят становище по въпроса.


Министърът и участниците споделиха взаимното си желание и готовност да продължат съвместна работа и диалог, които да подпомогнат процеса за изграждане на силна система за подкрепа на хората с интелектуални затруднения за включването им на пазара на труда.

 

__________________________

Семинарът се реализира в рамките на проект „МОГА ДА РАБОТЯ! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“, чиято цел е да се разработи и приложи модел на социална услуга за подкрепа за трудова заетост на хора с интелектуални затруднения. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).
Сходни публикации

Нова занималня за образователна интеграция на украински деца във Варна

Нова занималня за образователна интеграция на украински деца във Варна

Нова занималня за образователна интеграция на 20 украински деца се създаде във Варна. Групата беше сформирана през месец май и

Над 3800 са непридружените деца, които влизат в България всяка година

Над 3800 са непридружените деца, които влизат в България всяка година

3843 са непридружените деца, минали нашата граница, само за изминалата година. Техният брой от началото на тази година е 416.

Съдът в Страсбург: При несправедлив съдебен процес, България е наказала за клевета журналиста Росен Босев

Съдът в Страсбург: При несправедлив съдебен процес, България е наказала за клевета журналиста Росен Босев

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) се произнесе, че България е нарушила свободата на изразяване на журналиста Росен Бо